Överenskommelsen för psykisk hälsa 2018

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2018 omfattar 1 414 miljoner, en ökning med 529 miljoner. Regeringen bedömer att det finns ett stort behov av att vidga satsningen inom psykiatri och psykisk hälsa, vilket välkomnas av SKL.

Tjej i klunga visar tummen upp

Syftet med överenskommelsen är att fortsätta skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer med målsättningen att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser.

Beslutet om överenskommelsen för psykisk hälsa 2018 (Kommer att uppdateras med underskriven version)

Överenskommelsens omfattning

Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 1 414 miljoner kronor varav 884 miljoner får rekvireras av landstingen. Arbetet med psykisk hälsa förstärks därmed under 2018 och regeringen avser att fortsätta förstärkningen 2019 och 2020. Kommunerna får rekvirera 350 miljoner, ungdomsmottagningarna oförändrat 130 och medel till SKL för stöd och utveckling minskas från 105 till 50 miljoner.

Fördelning av stimulansmedel

Stimulansmedlen fördelas av SKL mot faktura från kommuner och landsting utifrån en fördelningsnyckel, baserad på befolkningsunderlaget den 1 november 2017. SCB kommer att publicera befolkningsstatistiken den 12 januari 2018 och därefter kan fördelningen av medel räknas ut av SKL. Fördelningen kommer finnas tillgänglig på www.uppdragpsykiskhalsa.se från och med den 17e januari tillsammans med instruktioner för fakturering. Medlen utbetalas till huvudmännen under första kvartalet 2018.

Vad krävs för att behålla stimulansmedlen?

För att behålla stimulansmedlen ska kommuner och landsting senast den 31 oktober 2018 inkomma med en redogörelse för aktuell analys, målsättning och handlingsplan samt en redovisning av hur de resurser som erhållits 2017- 2018 har använts.

Kort om satsningen 2018

Satsningen görs bland annat med syfte att förstärka både primärvård och den specialiserade psykiatrin för vuxna. I överenskommelsen återfinns även en förstärkning särskilt riktad till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens psykiatri för barn och unga i landsting och regioner samt fortsatta medel för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete Med tanke på att många asylsökande och nyanlända är barn avsätter också regeringen medel från och med 2018 för att förbättra tillgången till vård och för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända.

Uppdrag Psykisk Hälsa leder arbetet

SKLs åtagande utifrån överenskommelsen kommer som tidigare att ledas och samordnas av Uppdrag Psykisk Hälsa som har sin organisatoriska placering på SKL.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 22 december 2017 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?