Överenskommelsen för psykisk hälsa 2018

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2018 omfattar 1 414 miljoner, en ökning med 529 miljoner. Regeringen bedömer att det finns ett stort behov av att vidga satsningen inom psykiatri och psykisk hälsa, vilket välkomnas av SKL.

Syftet med överenskommelsen är att fortsätta skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Målsättningen är att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser.

Överenskommelsens omfattning

Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 1 414 miljoner kronor varav 884 miljoner får rekvireras av landstingen. Arbetet med psykisk hälsa förstärks därmed under 2018 och regeringen avser att fortsätta förstärkningen 2019 och 2020. Kommunerna får rekvirera 350 miljoner, ungdomsmottagningarna oförändrat 130 och medel till SKL för stöd och utveckling minskas från 105 till 50 miljoner.

Fördelning av stimulansmedel

För att ta del av tilldelade stimulansmedel fakturerar ni SKL senast den 31 mars i enlighet med dokumentet Brev faktureringsinformation stimulansmedel. Er kommun/landstings fördelning ser ni i Bilaga 1 Fördelning av stimulansmedel, och är baserat på befolkningsunderlaget den 1 november 2017. Observera att medlen för satsningar på ungdomsmottagningar och övriga stimulansmedel måste faktureras separat.

Vad krävs för att behålla stimulansmedlen?

För att behålla stimulansmedlen ska kommuner och landsting senast den 31 oktober 2018 inkomma med en redogörelse för aktuell analys, målsättning och handlingsplan samt en redovisning av hur de resurser som erhållits 2017- 2018 har använts.

Kort om satsningen 2018

Satsningen görs bland annat med syfte att förstärka både primärvård och den specialiserade psykiatrin för vuxna. I överenskommelsen återfinns även en förstärkning särskilt riktad till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens psykiatri för barn och unga i landsting och regioner samt fortsatta medel för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete.

Med tanke på att många asylsökande och nyanlända är barn avsätter också regeringen medel från och med 2018 för att förbättra tillgången till vård och för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända.

SKLs åtagande utifrån överenskommelsen kommer som tidigare att ledas och samordnas av Uppdrag Psykisk Hälsa som har sin organisatoriska placering på SKL.

Hjälpte informationen på sidan dig?