Överenskommelse för psykisk hälsa 2018

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2018 omfattade 1 414 miljoner kronor, en ökning med 529 miljoner från föregående år.

Syftet med överenskommelsen var att fortsätta skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Målsättningen var att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser.

Överenskommelsens omfattning

Överenskommelsen för 2018 omfattade totalt 1 414 miljoner kronor varav 884 miljoner fick rekvireras av regionerna. Arbetet med psykisk hälsa förstärktes därmed under 2018 och regeringen avsåg att fortsätta förstärkningen 2019 och 2020. Kommunerna fick rekvirera 350 miljoner, ungdomsmottagningarna oförändrat 130 och medel till SKL för stöd och utveckling minskades från 105 till 50 miljoner.

Kort om satsningen 2018

Satsningen gjordes bland annat med syfte att förstärka både primärvård och den specialiserade psykiatrin för vuxna. I överenskommelsen återfanns även en förstärkning särskilt riktad till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens psykiatri för barn och unga i regioner samt fortsatta medel för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete.

Med tanke på att många asylsökande och nyanlända är barn avsatte också regeringen medel från och med 2018 för att förbättra tillgången till vård och för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända.

SKL:s åtagande utifrån överenskommelsen leddes och samordnades av Uppdrag Psykisk Hälsa som har sin organisatoriska placering på SKL.

Hjälpte informationen på sidan dig?