Tips och inspiration i arbetet med analys och handlingsplan

Här presenteras tips på olika stödmaterial som kan vara användbara vid genomförandet av en analys.

Materialen är indelade efter faserna:

  • Beskriv nuläge
  • Besluta mål och resultat
  • Ta fram handlingsplan.

Läs om faserna på: Förslag på steg vid analys och handlingsplan

1
Beskriv nuläge

Vägledande skrift från Sveriges Kommuner och Landsting som riktar sig till beslutsfattare i landets kommuner. Vägledningen presenterar 20 nyckeltal som beskriver olika aspekter av barn och ungas situation gällande utbildning, fritid, insatser från socialtjänsten och socialt utanförskap.


Årlig skrift från Folkhälsomyndigheten om utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer.


Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen rapporten, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I rapporten redovisas statistik för år 2014. Kostnader och prestationer redovisas för ett antal delområden inom primärvård, specialiserad vård, tandvård, övrig hälso- och sjukvård samt regional utveckling.


Varje år presenteras Öppna jämförelser inom olika områden. Det är en guide från Socialstyrelsen för att tolka resultatet för öppna jämförelser Social barn- och ungdomsvård.

Lägesrapporter från Socialstyrelsen

Sedan början av 2000-talet har Socialstyrelsen haft i uppdrag av regeringen att varje år lämna lägesrapporter för olika områden inom vård och omsorg. Här är tips på lägesrapporter från fyra olika områden:

2
Besluta mål och resultat

Uppföljningsguiden ger stöd till dig som arbetar med uppföljning av välfärdstjänster. Guiden visar uppföljningens olika delar: planering, uppföljning och analys samt åtgärder.

Till Uppföljningsguidens webbplats

Skrift från Sveriges Kommuner och Landsting som ger stöd till dig som arbetar med uppföljning av välfärdstjänster. Guiden visar uppföljningens olika delar: planering, uppföljning och analys samt åtgärder.

Skrift från rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). I rapporten beskrivs erfarenheter som gjorts av två kommuner och ett landsting som arbetat med att utveckla sin nyckeltalsanvändning.

Skrift från Sveriges Kommuner och Landsting med syftet är att ge stöd när information och resultat som samlats in i uppföljning ska analyseras. Skriften riktar sig till dig som är involverad i arbetet med ledningssystem, uppföljning och utveckling av välfärdstjänster på ledningsnivå eller som stödfunktion.

Skrift från Sveriges Kommuner och Landsting om uppföljning och aktiviteter som genomförs löpande för att säkerställa kvaliteten på verksamheten, oavsett om verksamheten utförs i egen regi eller av annan utförare.

Inflytande som strategi för verksamhetsutveckling - 7 stegen

Video från Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) om att om hur kommuner och landsting kan involvera patient-, brukar- och anhörigföreningar i olika planeringsprocesser.

Hjälpte informationen på sidan dig?