Stöd till analys och handlingsplan 2017

Här presenteras ett stöd för den analys och handlingsplan som kommunerna och regionerna gemensamt genomför inom ramen för Överenskommelsen 2017.

En central del av Regeringen och SKL:s överenskommelse inom området psykisk hälsa 2017 utgörs av att huvudmännen (regionerna och kommunerna) får medel för att göra kompletterande, och vid behov förnyade och fördjupade, analyser av befolkningens behov. Dessutom ska man revidera kortsiktiga och långsiktiga mål samt följa upp och vid behov revidera handlingsplaner lokalt och regionalt.

Nytt för 2017 är att huvudmännen ska genomföra en fördjupad analys av de behov som finns hos barn, unga och unga vuxna (0-24 år). Den fördjupade analysen ska utgå från ett gemensamt antal nyckelindikatorer som SKL i samarbete med medlemmarna tagit fram utifrån underlagen från 2016 års analyser och handlingsplaner.

Läs mer om nyckelindikatorerna för barn och unga

Handlingsplaner för kommande utvecklingsarbete

Handlingsplaner för att planera kommande utvecklingsarbete tas fram gemensamt mellan huvudmän, brukare och deras organisationer samt andra relevanta samhällsaktörer, utifrån en gemensam analys av behov. Analys och handlingsplan utgår från en modell över fem fokusområden för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Läs gärna nedanstående övergripande dokument för att få en idé om hur man kan organisera ett framgångsrikt arbete för analys, handlingsplanering, implementering och utvärdering. Nedan beskrivs steg i en tänkbar arbetsprocess och stödmaterial för att genomföra systematisk analys och att ta fram en genomarbetad handlingsplan av hög kvalité.

Hjälpte informationen på sidan dig?