Om överenskommelsen 2017

Den har en likartad inriktning som med överenskommelsen för 2016 och utgör utgångspunkten för arbetet de närmaste åren utifrån behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa. För 2017 avsatte regeringen 885 miljoner kronor varav 780 miljoner kronor var stimulansmedel till kommuner och regioner.

  • 250 miljoner kronor fördelades till regionerna och kommunerna för fortsatt analysarbete, revidering av kort- och långsiktiga mål samt uppföljning och vid behov revidering av lokala och regionala handlingsplaner.
  • 150 miljoner kronor tillfördes regionerna för att fortsätta stimulera och rusta nya initiativ för att nå unga.
  • 130 miljoner kronor till kommuner och regioner för att användas till fortsatt satsning på ungdomsmottagningar.

Regionala resurscentrum nytt för 2017

SKL tillförs 60 000 000 kronor under 2017 för att stödja kommuner och regioner i arbetet med att analysera förhållanden lokalt och regionalt, ge metodstöd och genomföra uppföljningar samt 45 000 000 kronor för inrättandet av högst sex stycken regionala resurscentrum med sikte på första linjens vård, primärvårdens möjlighet att tidigt och effektivt möta psykisk ohälsa och förebygga och främja psykisk hälsa samt gränssnittet och samarbetet mellan olika aktörer och vårdgivare.

Behov av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting är eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete med att stärka strukturer för utveckling och kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa. Befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser som medicinsk behandling och sociala insatser. För att möta behoven hos befolkningen är det avgörande att göra breda analyser av befolkningens behov för att möjliggöra både ett effektivt arbete med att förebygga psykisk ohälsa och att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet.

Hjälpte informationen på sidan dig?