Överenskommelse för psykisk hälsa 2017

Överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för 2017 skulle fortsätta skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd.

Uppföljning av överenskommelser för 2016 och 2017

Den 15 maj 2018 publicerade Socialstyrelsen sin uppföljning av 2016 och 2017 års överenskommelser mellan SKL och Socialdepartementet inom området psykisk hälsa.

I Socialstyrelsens uppföljning av de 780 miljoner som gått direkt ut till kommuner och regioner konstateras att arbetet hittills till stor del har gått ut på att göra behovsanalyser och ta fram handlingsplaner som ännu inte i motsvarande grad resulterat i ökat vårdutbud, ökad bemanning eller ökad tillgänglighet till vård och behandling för personer med psykisk ohälsa.

Läs om nyheten på Socialstyrelsens hemsida

Behov av långsiktiga satsningar kvarstår

Enligt försäkringskassan står psykisk ohälsa för 46 procent av alla pågående sjukskrivningar. Därför finns det även ett behov av att utveckla en första linje avseende psykisk ohälsa i primärvården för vuxna. Fortsatta insatser behövs även riktas till arbetsgivarna för att uppnå ett än mer utvecklat och omfattande förebyggande arbete.

För att möta barns och ungas behov behövs verksamheter som både är lätta att hitta och lätta att få tid hos som dessutom kan erbjuda högkvalitativa insatser. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ser därför ett behov av satsningar inom skola/förskola och föräldrastöd och understryker skolans roll tillsammans med socialtjänsten och hälso- och sjukvården i detta arbete.

46 %

av alla pågående sjukskrivningar är på grund av psykisk ohälsa

Sveriges Kommuner och Landsting ser också ett tydligt behov av fortsatta långsiktiga, förutsägbara satsningar på området psykisk hälsa/ohälsa dels på grund av att området är eftersatt men också på grund av en snabb kunskapsutveckling och ett stort behov av samordning mellan regioner, kommuner, myndigheter och civilsamhället.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?