Överenskommelse för psykisk hälsa 2019

SKR och staten träffade en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa för 2019.

Överenskommelsen 2019 byggde på tidigare överenskommelser och var en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.

Den 31 mars presenterades slutrapporten för 2019 års arbete för regeringen. I rapporten redovisas det utvecklingsarbete som bedrivits av SKR genom Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) under 2019 med stöd av Överenskommelse inom området psykisk hälsa 2019. I rapporten ges även en bild av utvecklingen inom området psykisk hälsa under de senaste tio åren.

Återrapportering 2019 års överenskommelse

Kommuner och regionernas redovisningar till SKR skulle vara inne senast den 31 januari 2020. Redovisas som en beskrivning av hur 2019 års stimulansmedel har använts. Inrapporteringen sker i ett digitalt verktyg, men det går att se frågorna i de olika enkäterna i förväg och förbereda svaren.

Alla kommuner och regioner har en inloggning i verktyget, medan ungdomsmottagningarna har en separat inloggning per län.

Digitalt inrapporteringsverktyg

Den ekonomiska omfattningen och fördelningen av stimulansmedel

Överenskommelsen 2019 omfattade totalt 1 774 Mkr för att stimulera utvecklingen, 1 734 Mkr gick till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, ett långsiktig hållbart utvecklingsarbete inom området. Stimulansmedlen fördelades enligt följande:

  • 350 miljoner kronor fördelas till regionerna och 350 miljoner kronor till kommunerna för fortsatt utvecklingsarbete utifrån målen i lokala och regionala handlingsplaner.
  • 250 miljoner kronor tillförs regionerna för insatser som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga samt att säkerställa att barn och unga med psykisk ohälsa ska få tidig och effektiv vård och behandling.
  • 380 miljoner kronor tilldelas regionerna för att öka tillgängligheten och korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.
  • 24 miljoner kronor tilldelas regionerna för samordning och ytterligare initiativ för att öka brukarmedverkan i kommuner och regioner.
  • 50 miljoner kronor tilldelas regionerna för att förbättra tillgången till insatser för att öka tillgången till psykiatriska traumavårdsinsatser för personer med behov av detta, exempelvis barn och unga som är asylsökande eller nyanlända eller personer som blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp
  • 200 miljoner kronor tillförs kommuner och regioner på länsnivå för att stärka samverkan för personer som har behov av insatser från flera huvudmän, t.ex. placerade barn och unga, personer med samsjuklighet.
  • 130 miljoner kronor tillförs kommuner och regioner för fortsatt förstärkning av ungdomsmottagningarnas arbete, t.ex. utökning av ungdomsmottagningarnas öppettider, förstärka psykosocial kompetens, öka tillgängligheten för unga med psykisk ohälsa, riskbruk, missbruk och beroende.
  • 40 miljoner kronor avsätts till SKR för fortsatt utvecklingsstödjande arbete och administration samt för att fortsätta stödja utvecklingen av strukturen för kunskapsspridning och kunskapsutveckling.

Hjälpte informationen på sidan dig?