Överenskommelse för psykisk hälsa 2020

Överenskommelsen för insatser inom området psykisk hälsa 2020 byggde på tidigare överenskommelser. Överenskommelsen var en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.

Återrapportering 2020 års överenskommelse

Den 31 mars 2021 lämnade SKR sin slutrapport till regeringen. Rapporten redovisar det utvecklingsarbete som bedrivits av SKR genom Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) under 2020 samt översiktligt den verksamhet som bedrivits i regioner, kommunerna och i länen. Vidare redogörs hinder och utmaningar som påverkar måluppfyllelse och ambitioner för insatserna inom ramen för överenskommelsen.

Överenskommelsens innehåll

Det fanns tre syften med överenskommelsen:

 • Stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala handlingsplaner som tagits fram i enlighet med 2016–2020 års överenskommelser.
 • Bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap.
 • Initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade insatser som regeringen och SKR är överens om, inom ramen för denna överenskommelse, för att förebygga psykisk ohälsa och öka tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som redan har drabbats.

Regeringen och SKR var överens om att fortsätta det långsiktiga arbetet med att stimulera insatser för att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och ge effektiv vård och stöd till personer med allvarlig problematik.

Slutredovisning 31 januari 2021

Överenskommelsen som helhet ska slutredovisas till regeringen senast den 31 mars 2021. För kommuner och regioner kommer ett inrapporteringsverktyg av samma typ som tidigare att finnas på plats i slutet av hösten. Svar ska sedan lämnas in senast 31 januari 2021 och SKR överlämnar materialet till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten den 15 februari 2021. I redovisningen ska jämställdhetsperspektivet belysas där så är lämpligt och det ska framgå hur insatserna bidragit till det jämställdhetspolitiska delmålet jämställd hälsa.

Den ekonomiska omfattningen och fördelningen av stimulansmedel

Överenskommelsen ”Insatser inom området psykisk hälsa” omfattar totalt 1716 miljoner kronor för att stimulera utvecklingen. 1694 miljoner kronor fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, fortsatt långsiktig hållbart utvecklingsarbete inom området. Insatserna riktar sig till all offentligt finansierad vård och omsorg. Även inom andra överenskommelser mellan SKR och staten finns medel för att stärka den psykiska hälsan i samhället.

Fördelning av medlen sker i huvudsak utifrån befolkningsandel, baserad på befolkningsunderlaget den 1 november 2019. Det finns också satsningar med andra fördelningsmodeller:

 • Insatser för barn och unga inklusive ungdomsmottagningar fördelas utifrån andel av befolkningen som är 0–25 år i respektive region.
 • Medel för brukarmedverkan fördelas med 1 000 000 kronor per län förutom de tre storstadslänen som får vardera 2 000 000 kronor.
 • Medel för samverkan utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger med fördelningsnyckel 5 miljoner kronor per län och resten fördelat efter befolkningsmängd.

Fördelning av stimulansmedel till regionerna

 • 300 miljoner kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och utveckling av mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.
 • 370 miljoner kronor för insatser till barn och unga inklusive barn- och ungdomspsykiatrin. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.
 • 100 miljoner kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.
 • 50 miljoner kronor för att stärka den psykiatriska traumavården. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

Fördelning av stimulansmedel till kommunerna

 • 200 miljoner kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och förstärkning av kommunernas roll och utveckling av mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.
 • 100 miljoner kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

Fördelning av stimulansmedel till länen

 • 200 miljoner kronor för att skapa en mer sammanhållen vård för personer som behöver insatser från både kommuner och regioner, bland annat personer med samsjuklighet i beroende och annan samtidig psykiatrisk diagnos. Medlen utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger med fördelningsnyckel 5 miljoner kronor per län och resten fördelat efter befolkningsmängd.
 • 24 miljoner kronor för att stärka brukarmedverkan. Medlen fördelas med 1 miljon kronor per län, förutom de tre storstadslänen som får 2 miljoner kronor var. Mottagare av medlen är den aktör i ett län som kommuner och region anger.
 • 200 miljoner kronor för att stärka det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. Mottagare av medlen är den aktör i ett län som kommuner och region anger.
 • 150 miljoner kronor till ungdomsmottagningarna för arbete med att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Medlen fördelas efter andelen barn och unga 0–25 år i respektive region. Medlen till ungdomsmottagningarna utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger.

Utvecklingsmedel till SKR

 • 20 miljoner kronor fördelas till SKR för samordning av stöd till regioner och kommuner samt utveckling av initiativ och lösningar som kan användas som stöd till lokal och regional utveckling.
 • Resterande 2 miljoner kronor tilldelas SKR för att hantera administration av överenskommelsen, fördelning av medel och för att ta fram anvisningar till regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen ska redovisas.

Hjälpte informationen på sidan dig?