Överenskommelse för psykisk hälsa 2015

Grundkrav och prestationsmål för 2015 gäller bland annat information på webbplatser, samordnad individuell plan, kvalitetsregister och minskat behov av tvångsåtgärder.

Förutom medel till utvecklingsarbete omfattar överenskommelsen psykisk ohälsa även grundkrav och prestationsmål som har stimulansmedel kopplade till sig. Stimulansmedlen fördelas mellan de kommuner och landsting som uppfyller båda grundkraven samt minst ett av prestationsmålen.

I varje län måste landstinget och kommuner med motsvarande minst 80 procent av invånarna klara grundkraven för att det skulle fördelas medel till de som klarat prestationsmålen i länet. Det är frivilligt för landsting och kommuner att rapportera in underlag för bedömning och därigenom få möjlighet att ta del av de prestationsbaserade medlen. Det är Socialstyrelsen som gör granskningen och bedömer om kommuner och landsting uppfyllt målen.

Om stimulansmedlen

Stimulansmedlen är ett sätt att försöka påskynda utvecklingen inom området. Sedan den nuvarande prestationsbaserade modellen började tillämpas 2012 inom området psykisk hälsa har prestationsmålen höjts för varje år. Avsikten är att uppmuntra huvudmännen att stegvis förbättra arbetet med att möta patienters, brukares och anhörigas behov på angelägna områden såsom delaktighet, information och samverkan. På detta sätt skapas förutsättningar för ett långsiktigt arbete med ansvarstagande i ordinarie strukturer som ska ge bestående effekter.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?