Gemensam ledning och styrning

För att alla som behöver det ska få rätt hjälp på rätt nivå i rätt tid måste skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård samarbeta.

Sveriges kommuner behöver skapa en gemensam infrastruktur för arbetet med psykisk hälsa och ohälsa. De parallella processer som pågår idag bidrar till att skapa stuprör, som blir kostsamma eftersom insatserna inte är samordnade utan sker fläckvis och ofta försvårar för individen.

Tydliga samverkansmodeller underlättar styrning

I alla områden och på alla nivåer dominerar verksamheter som finansieras och styrs av kommunerna.

När huvudmännen har tydliga modeller för samverkan underlättar det styrning och ansvarstagande i verksamheterna. I de fall där huvudmännen istället fokuserat på gränsdragning fungerar styrkedjan sämre. Många politiker uttrycker frustration över att det är svårt att förändra verksamheternas innehåll och produktivitet. Verksamhetsföreträdare uttrycker samma missnöje, och uppger ofta att hindren består i regelverk, ekonomi eller uppdrag. Diskussionen återkommer i såväl kommun som på statlig nivå.

Traditionella organisationsformer dominerar fortfarande

Många försök att överbrygga huvudmannagränserna har formen av mötesplatser för samverkan. Samverkansformer som integrerade verksamheter, till exempel familjecentraler, lyfts ofta fram som goda exempel, men ändå verkar antalet integrerade verksamheter inte öka nämnvärt. En del av förklaringen är troligen att nationella strukturer och riktlinjer vänder sig till och stödjer traditionella organisationsformer.

De satsningar på integrerade verksamhetsformer som består brukar inte ersätta tidigare verksamhetslösningar, utan snarare komplettera dem. Ofta riktar de sig bara mot en del av en kommun eller mot ett specifikt, avgränsat problem. Ett viktigt steg i utvecklingen är därför att politiker och högsta ledning tydligt visar att gemensamma mål och gemensam uppföljning är en prioriterad fråga.

Uppdrag Psykisk Hälsa stödjer utvecklingen

Många kommuner efterfrågar stöd i att utveckla gemensam ledning och styrning. SKR ska ge huvudmännen stöd i att beskriva, utveckla och formera samverkansstrukturer för barns och ungas psykiska hälsa. Uppdraget ligger nu hos Uppdrag Psykisk Hälsa.

I arbetet ingår också att förstärka stödstrukturer för implementering av tillgänglig och ny kunskap, samt för fortsatt kunskapsutveckling och gemensamma behovsanalyser mellan skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Hjälpte informationen på sidan dig?