Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa. Redovisning av bedrivet utvecklingsarbete. Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genom årliga överenskommelser sedan 2012 enats om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

Här finns rapporter för 2014 med en sammanfattning av det utvecklingsarbete som bedrivits under året i samtliga delprojekt vilka avser att förbättra vården och omsorgen för personer med omfattande eller komplicerad problematik. Utöver 2014 års arbete redovisas även arbete som bedrivits mellan 2011 och 2014 genom utvecklingsarbetet Psynk – psykisk hälsa barn och unga med målsättningen att förbättra och samordna insatserna för barns och ungas psykiska hälsa.

Slutrapport 2014

Bilageförteckning i slutrapport 2014

Resultatrapport grundkrav och prestationer 2014

Hittar du inte det du söker? Material finns även att söka på psykdok.se 

 

Förteckning över rapporter och hemsidor där delprojekt avrapporteras


PSYNK

PSYNK slutrapporteras via rapporten Slutrapport för Psynk, år 2011-2014


I-Nod

I-Nod avrapporteras dels vi deras webbplats I-nod.se men även via rapporten:

Projekt om stöd till utveckling av integrerade verksamheter inom psykiatrisk öppenvård – en utvärdering.


Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång avrapporteras via projektrapporten:

Bättre vård mindre tvång del 2, Epsilon, Zeta, Theta.

På SKLs webbplats återfinns de deltagande teamens rapporter


Det nationella självskadeprojektet

Det nationella självskadeprojektet avrapporteras via webbplatsen Nationellasjalvskadeprojektet.se där finns även kvalitetsdokumentet:

Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende, Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin


METIS

Metis avrapporteras via delrapport METIS Mer teori i specialistutbildningen slutrapport 2014.
Metis har en ny webbplats metiskurser.se, där arbetet beskrivs.


Modellområdesprojektet (2009-2011)

Under tre år (2009 – 2011) har SKL varit huvudman för projektet medan 14 ”modellområden” försökt omsätta projektidén till verklighet. Ett modellområde har under projekttiden utgjort en enhet bestående av ett landsting eller region tillsammans med en eller flera kommuner eller stadsdelar. Modellområdenas uppgift har varit att, utifrån sina lokala förutsättningar, ta fram praktiskt fungerande modeller för arbets- och samverkansmetoder för att ge barn och unga den hjälp de behöver, i rätt tid och på rätt nivå. Det har till exempel handlat om att förbättra samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Läs slutrapport för Modellområdesprojektet

  • Senast ändrad den 27 oktober 2016