Regeringen (Socialdepartementet) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under flera år överenskommit om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa, med fokus på barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Nedan presenteras slutrapport och resultat för 2015 samt förstudien om hälsa hos nyanlända och asylsökande som genomfördes under oktober 2015 till mars 2016.

Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Slutrapport 2015

Resultatrapport 2015 – Överenskommelsen Psykisk Ohälsa – Prestationsbaserad ersättning

Bilagor – Skrifter, verktyg och stödmaterial till slutrapport 2015

Förstudien – Psykisk hälsa hos nyanlända och asylsökande

Förstudiens syfte har varit att öka antalet hälsoundersökningar, att identifiera vårdbehov och erbjuda tidiga insatser för att förhindra en negativ utveckling av den fysiska och psykiska hälsan och därigenom öka förutsättningarna för en snabb återhämtning och etablering i Sverige.  Utmaningen har varit att hitta metoder för att snabbt kunna öka kapaciteten i hela landet och på alla nivåer – från insatser som ges till alla till behandling i den specialiserade psykiatrin.

Det finns stora möjligheter att effektivisera och förbättra vården och omsorgen för att öka den psykiska hälsan hos gruppen asylsökande och nyanlända. Det visar förstudien som Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL) gjort tillsammans med landstinget i Värmland under oktober 2015 – mars 2016.

Slutrapport förstudie, Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända

Läs om insatser, metodstöd och stödjande verktyg för att stärka arbetet för asylsökande och nyanlända

  • Senast ändrad den 10 november 2016