2016 – Slutrapport överenskommelse riktade insatser inom området psykisk hälsa

Socialstyrelsen har utkommit med en rapport som är den första delrapporteringen och uppföljning av arbetet som har genomförts inom ramen för 2016 års överenskommelse. Fokus i rapporten har legat på sammanställning och beskrivning av det utvecklingsarbete som kommuner, landsting och regioner har genomfört inom ramen för överenskommelsen 2016.

Uppföljning av 2016 års överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en gemensam målsättning om att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser.

För 2016 avsätter regeringen 845 000 000 kronor för överenskommelsen.

Staten och SKL är eniga om behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa med gemensamma strukturer för utvecklingsarbete som skapar förutsättningar för huvudmännen att erbjuda insatser med utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap. Inriktningen i denna överenskommelse ska vara utgångspunkten för arbetet de närmaste tre åren.

Ladda ner Överenskommelsen för 2016

Bilagor

Bilaga 1 – fem fokusområden (Socialdepartementet) 

Bilaga 2 – samordning med andra satsningar (Socialdepartementet)

Psykisk hälsa kongressperioden 2012-2016

  • Senast ändrad den 15 juni 2017