En central del av Regeringen och SKL:s överenskommelse inom området psykisk hälsa 2017 utgörs av att huvudmännen (landstingen och kommunerna) får medel för att göra kompletterande, och vid behov förnyade och fördjupade, analyser av befolkningens behov. Dessutom ska man revidera kortsiktiga och långsiktiga mål samt följa upp och vid behov revidera handlingsplaner lokalt och regionalt.

Nytt för i år är att huvudmännen ska genomföra en fördjupad analys av de behov som finns hos barn, unga och unga vuxna (0-24 år). Den fördjupade analysen ska utgå från ett gemensamt antal nyckelindikatorer som SKL i samarbete med medlemmarna tagit fram utifrån underlagen från 2016 års analyser och handlingsplaner.

Läs mer om nyckelindikatorerna för barn och unga

Läs överenskommelsen för 2017 

Handlingsplaner för att planera kommande utvecklingsarbete tas fram gemensamt mellan huvudmän, brukare och deras organisationer samt andra relevanta samhällsaktörer, utifrån en gemensam analys av behov. Analys och handlingsplan utgår från en modell över fem fokusområden för det fortsatta utvecklingsarbetet. Senast 31 oktober ska viss information kring handlingsplanerna rapporteras.

Läs gärna nedanstående övergripande dokument för att få en idé om hur man kan organisera ett framgångsrikt arbete för analys, handlingsplanering, implementering och utvärdering. Nedan beskrivs steg i en tänkbar arbetsprocess och stödmaterial för att genomföra systematisk analys och att ta fram en genomarbetad handlingsplan av hög kvalité.

Övergripande beskrivning om steg i arbetsprocessen för att genomföra en analys och att ta fram en handlingsplan

 

Att organisera en effektiv utvecklingsprocess

För att kunna driva arbetet med stöd för analys och handlingsprocess på bästa sätt, behöver tre förutsättningar säkerställas:

1. Att ge, följa upp och fatta beslut kring uppdraget för analys och framtagande av handlingsplan.

Uppgiften genomförs av Uppdragsgivare och utgörs av personer från alla relevanta samhällsaktörer med mandat att fatta beslut kring uppdraget att analysera, besluta om mål och resultat och att fastställa handlingsplan. Det är viktigt att alla relevanta samhällsaktörer såsom brukare, anhöriga och deras organisationer, huvudmännen och deras verksamheter samt andra samhällsaktörer är aktiva i arbetet kring analys och handlingsplan.

Nationell Samling för Psykisk Hälsa (NSPH) har tagit fram ett arbetsmaterial för att säkerställa brukares, anhörigas och deras organisationers aktiva delaktighet och engagemang i arbetet.

Se NSPHs erbjudande om stöd till brukarinflytande

2. Att genomföra uppdragets olika steg och presentera förslag och beslutsunderlag.

Uppgiften utförs av Utvecklingsstöd, en grupp av personer som arbetar med att genomföra uppdragets olika steg och presenterar förslag och beslutsunderlag som svarar mot Uppdragsgivarnas förväntade arbetsprocess och resultat.

3. Fastställa uppdraget.

Uppdragsgivarna måste beskriva ett tydligt uppdrag för utvecklingsstödet. I uppdraget behöver ett antal områden beskrivas. Det handlar om vad som ska levereras, när och vilka resurser som står till förfogande för utvecklingsstödet.

Se lista med checkfrågor

 

Förslag på steg vid analys och handlingsplan

Nedan presenteras ett förslag på nio steg som vi tror är viktiga i arbetet med att genomföra en analys och handlingsplan. De nio stegen är indelade i tre faser:

  • Fas 1. Beskriv nuläge
  • Fas 2. Besluta mål och resultat
  • Fas 3. Ta fram handlingsplan.

Fas 1: Beskriv nuläge

1. Inventera indikatorer
Inventera tillgängliga indikatorer inom de 5 fokusområdena. Gör en snabb översikt för att svara på hur vi ligger till jämförelse med andra kommuner och landsting.

Se den länksamling som tagits fram som ett stöd i att hitta statistik inom olika områden.

Se Helena Henningsons och Johan Gjersvold presentationer från analysseminariet den 29 februari 2016 för mer information om öppna jämförelser och Kolada.

2. Föreslå delområden
Använd de vägledande prioriteringar som uppdragsgivarna beslutat för att kunna föreslå delområden för fördjupad analys. Föreslå för uppdragsgivarna vilka delområden som den fördjupade analysen ska genomföras inom. Välj exempelvis de 7 till 10 mest prioriterade delområden att gå vidare med (t.ex. skolresultat i grundskolan, minskade tvångsåtgärder och större samordning). Tänk på att få med minst ett delområde från varje fokusområde.


Checkpoint 1a: Uppdragsgivarna får ett förslag från utvecklingsstödet kring tänkbara delområden för fortsatt analys. Uppdragsgivarna fattar ett tydligt beslut kring de aktuella delområdena som prioriterats och motiverar varför de valt dessa områden.


3. Välj indikatorer
Välj de indikatorer som ska användas i analysen inom valda delområden.

Se den länksamling som tagits fram som ett stöd i att hitta statistik inom olika områden.

4. Skapa en helhetsbild
Använd en samling olika informationskällor för att försöka förstå vad som verkligen förklarar det man ser. En del av detta är de indikatorer som identifierats, en annan är intervjuer och samtal med brukare, anhöriga och professionella från olika områden. Det gäller att försöka arbeta systematiskt med att försöka få en helhetsbild av hur det ser ut idag. Försök att lägga ett pussel med olika indikatorer och se om de pekar åt samma håll. Här är det viktigt att man kan identifiera all tillgänglig kunskap som kan hjälpa till att besvara frågan Varför ser det ut som det gör?

Ofta kan man använda genomförda brukarundersökningar och liknande och försöka förstå mönster såsom varför det ser olika ut på olika platser, enheter eller olika målgrupper. Arbetet handlar mycket om att kunna föreslå och avfärda idéer genom att försöka pröva dem genom att granska, diskutera och stämma av med de som kan tänkas ha kunskap. Fokus är på att skapa gemensam förståelse tvärs roller, sektorer, verksamheter för att verkligen kunna möta befolkningens olika grupper på ett samlat sätt i kommande insatser.

Från indikator till helhetsbild


Checkpoint 1b: Uppdragsgivarna diskuterar helhetsbilden kring resp. valt delområden utifrån underlag från Utvecklingsstödet. De efterfrågar vid behov kompletterande analyser enl. punkt 4.. Uppdragsgivarna fattar ett tydligt beslut kring vilka delområdena som prioriteras och motiverar varför de valt dessa områden.

Fas 2: Besluta mål och resultat

5. Formulera målsättningar
Formulera vad som kan anses vara ett rimligt önskat läge avseende det aktuella delområdet. Tänk på att sätta rimliga mål. Sätt upp mål på både kort och lång sikt (ca 5 år) samt delmål.

6. Ny kunskapsinhämtning
Tidigare steg i analysprocessen kan ofta identifiera ett antal viktiga områden för fortsatt utveckling, där data idag är så pass bristfällig så att det är svårt att genomföra en fullständig analys. I dessa fall är det viktigt att se det första steget som att formulera ett mål att skapa ny kunskap inom området med hjälp av lämplig metodik.


Checkpoint 2: Uppdragsgivarna utgår från Utvecklingsstödets analys av nuläget och det önskade läget. De diskuterar och fastställer vad som är rimliga målsättningar för respektive delområde och när (på kort och lång sikt) de förväntar sig att se önskade resultat.

Fas 3: Ta fram handlingsplan

7. Aktiviteter
Utifrån nuläget och de formulerade målen kring det önskade läget behöver aktiviteter som kan skapa förbättring identifieras. Inom huvuddelen av delområdena ger tidigare faser av analysarbetet en tydlig bild av vilken typ av aktiviteter som är tänkbara. I dessa fall bör handlingsplanen användas för att tydliggöra en konkret plan framåt avseende vilken metod som ska användas till vem etc. Man kan med fördel försöka svara på frågan ”för vem behöver vi göra vad för att det ska ge resultat?”.

I en mindre andel av delområdena är bilden mer otydlig. Här kanske första aktiviteten behöver vara att genomföra fördjupad insamling av adekvata data för att få ett bättre analysunderlag för handling. Nedan finns en samling av stödmaterial för att identifiera möjliga åtgärder och bra instrument, för att kunna samla in kompletterande material.

8. Skriv handlingsplan
Avsluta med att skriva en handlingsplan utifrån det som framkommit under analysen. Logikmodellering är ett arbetssätt som ger stöd och systematik åt arbetet med att formulera handlingsplanen. Modellen synliggör sambandet mellan det önskade läget (uttryckt i mätbara resultat) och prioriterade insatser som behövs för att nå detta resultat (uttryckta i tydliga sk processmått). Se exempel på logikmodeller som beskriver detta arbetssätt:

Logikmodell (dokument med logikmodeller framtagna för att exemplifiera kring ett antal fokusområden för Överenskommelsen psykisk hälsa)

9. Skicka in och redovisa handlingsplan
Innehållet i handlingsplanen ska redovisas till SKL senast 31 oktober 2016. I dokumentet nedan beskrivs de frågor som ska besvaras vid redovisning.

Tips och inspiration i arbetet med analys och handlingsplan

Här presenteras tips på olika stödmaterial som kan vara användbara vid genomförandet av en analys. Materialen är indelade efter faserna som används ovan, dvs. Beskriv nuläge, Besluta mål och resultat samt Ta fram handlingsplan.

Beskriv nuläge

Politikerchecklistan

Hemsida från projektet Psynk, psykisk hälsa barn och unga. Denna checklista syftar till att ge dig som förtroendevald och beslutsfattare vägledning både om situationen för barn och unga och om verksamheternas resultat.

Nyckeltal med barn och unga i fokus – Vägledning för att förbättra barn och ungas situation

Vägledande skrift från SKL som riktar sig till beslutsfattare i landets kommuner. Denna vägledning presenterar 20 nyckeltal som beskriver olika aspekter av barn och ungas situation gällande utbildning, fritid, insatser från socialtjänsten och socialt utanförskap.

Folkhälsan i Sverige (2016)

Årlig skrift från Folkhälsomyndigheten om utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer.

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2014

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar varje år statistik om verksamhet och ekonomi i landstingen och regionerna. I den här rapporten redovisas uppgifter om verksamheten för år 2014.

Öppna jämförelser 2015, Social barn- och ungdomsvård – Guide för att tolka resultaten

Varje år presenteras Öppna jämförelser inom olika områden. Det är en guide från Socialstyrelsen för att tolka resultatet för öppna jämförelser Social barn- och ungdomsvård.

Lägesrapporter från Socialstyrelsen
Sedan början av 2000-talet har Socialstyrelsen haft i uppdrag av regeringen att varje år lämna lägesrapporter för olika områden inom vård och omsorg. Här är tips på lägesrapporter från fyra olika områden:

 

Besluta mål och resultat

Uppföljningsguiden – en webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting

Uppföljningsguiden ger stöd till dig som arbetar med uppföljning av välfärdstjänster. Guiden visar uppföljningens olika delar: planering, uppföljning och analys samt åtgärder.

Guide för planering, uppföljning/analys och åtgärder i kommunövergripande styrning

Skrift från SKL som ger stöd till dig som arbetar med uppföljning av välfärdstjänster. Guiden visar uppföljningens olika delar: planering, uppföljning och analys samt åtgärder.

Nyckeltal som spelar roll

Skrift från rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). I rapporten beskrivs erfarenheter som gjorts av två kommuner och ett landsting som arbetat med att utveckla sin nyckeltalsanvändning.

Analysstöd – Att värdera information från uppföljning

Skrift från SKL med syftet är att ge stöd när information och resultat som samlats in i uppföljning ska analyseras. Skriften riktar sig till dig som är involverad i arbetet med ledningssystem, uppföljning och utveckling av välfärdstjänster på ledningsnivå eller som stödfunktion.

Att följa upp verksamhet

Skrift från SKL om uppföljning och aktiviteter som genomförs löpande för att säkerställa kvaliteten på verksamheten, oavsett om verksamheten utförs i egen regi eller av annan utförare.


Ta fram handlingsplan

Video från Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) om att om hur kommuner och landsting kan involvera patient-, brukar- och anhörigföreningar i olika planeringsprocesser.

Analysseminarium webb-tv

Den 26 april 2017 hölls ett seminarium med fokus på analys inom ramen för kommunernas och landstingens arbete med årets analyser och handlingsplaner.

Klicka på filmlänken nedan.

Analysseminarium 26 april

 

 

  • Senast ändrad den 30 juni 2017