Autism- och Aspergerförbundet
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Förbundets medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och yrkesverksamma inom området. Styrelsen har en motsvarande sammansättning.
Till hemsidan – autism.se

Hjärnkoll
Att öka öppenheten om psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste uppgift. Motorn i arbetet är våra 300 engagerade och kunniga ambassadörer i alla åldrar som föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa. Ambassadörerna leder utbildningar, startar diskussioner, arrangerar etikcaféer och mycket annat – på skolor, arbetsplatser, myndigheter och ute i samhället. De syns och hörs också ofta i media. Allt för att visa att psykisk ohälsa inte är något att vara rädd för.
Till hemsidan för hjärnkoll.se

FUB
FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.
Till hemsidan för fub.se

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH
Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom vård och stöd. NSPH arbetar för att öka inflytandet för de grupper vi representerar. NSPH har tagit fram flera egna utbildningsmaterial.
Till hemsdan för nsph.se

Riksförbundet Balans
Sidan är till för dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder – och för närstående.
Till hemsidan för Balans

hso.se
Handikappförbundens vision om ett samhälle för alla definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.
Till hemsidan för hso.se

Maskrosbarn.se
Maskrosbarn är Sveriges största anhörigorganisation för unga som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Maskrosbarn verkar för att ge barn som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk, förutsättningar att bryta sitt sociala arv och växa upp till att bli välmående vuxna med meningsfulla relationer och en meningsfull sysselsättning. Vi vänder oss till ungdomar från hela Sverige och erbjuder både läger- och stödverksamhet.
Till hemsidan för maskrosbarn.se

Tryggabarnen.se
Trygga Barnen är en politiskt och religiöst oberoende stiftelse utan vinstintresse. Vårt syfte att stötta barn och unga i familjer där en eller båda föräldrarna dricker för mycket, missbrukar droger och/eller mår psykiskt dåligt. Vi informerar också om barns rätt till en trygg uppväxt. Det gör vi bland annat genom att lyfta våra egna erfarenheter av att växa upp i hem med just beroendeproblematik och psykisk ohälsa.
Till hemsidan för tryggabarnen.se

FMN – Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika
FMN är en ideell organisation med huvudsakliga verksamhet att rikta sig till anhöriga – föräldrar, syskon och kamrater. Sidan förebygger genom information, föräldrasamverkan, kurser samt direkte insatser i barnens närmiljö.
Till hemsidan för FMN – Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika

KRIS – Kriminellas Revansch I Samhället
Kris riktar sig till före detta kriminella eller missbrukare som bestämt sig för att bryta med sitt gamla liv och försöka ta tillbaka en plats i samhället. Tanken är att hjälpa människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger, genom att erbjuda dem ett nytt hederligt och drogfritt socialt nätverk.
Till hemsidan för KRIS – Kriminellas Revansch I Samhället

Ågrenska
Ågrenska bedriver verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn och ungdomar med funktionshinder, deras familjer och professionella som möter barn och familjer.
Till hemsidan för Ågrenska

  • Senast ändrad den 8 mars 2017