Var femte vuxen svensk vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående. De flesta anhöriga är i yrkesverksam ålder. Cirka 100 000 personer har gått ner i arbetstid eller slutat arbeta på grund av sitt omsorgsgivande. Nästan var tredje anhörig gör insatser varje dag. Var femte anhörig känner ofta eller alltid att det är psykiskt påfrestande att ge vård, stöd eller hjälp till en närstående. De som känner så ger oftast omsorg till ett barn.

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som inte klarar av vardagen på egen hand. Det kan vara make eller maka, partner, förälder, barn, barnbarn, syskon, sammanboende, vän, granne eller annan person. En patientförening eller patientorganisation är en förening som samlar människor med intresse för samma, eller likartade, diagnoser eller sjukdomar.

Exempel på föreningar:

Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd genom att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer.

Till: Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Här finns filmer och annat informationsmaterial bland annat om barn som anhöriga.

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH
NSPH är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Till: NSPH:s hemsida

Länkar till de olika medlemsorganisationerna i NSPH

Frisk och fri – riksföreningen mot ätstörningar
En ätstörning sitter inte bara i antal kilo utan det handlar mycket om känslor. Du kommer att märka att det känns mycket bättre om du pratar med någon än om du bär det inom dig helt ensam. Du kan också kontakta Frisk och fri. De svarar på dina frågor och hjälper dig vidare om du vill det.

Till hemsidan för Frisk och fri

RFHL – Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende
RFHL vänder sig till dig som behöver hjälp med ditt narkotika/läkemedels-missbruk.

Till hemsidan för RFHL

Riksförbundet Attention
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder, såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och OCD.

Till hemsidan för Riksförbundet Attention

RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa
RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

Till hemsidan för RSMH

RUS – Riksförbundet Ungdom för Social hälsa
RUS organiserar unga upp till 35 års ålder, som har erfarenhet av psykiska eller sociala problem. RUS vill använda medlemmarnas kraft och erfarenheter för att tillsammans skapa en bättre situation för barn och ungdomar som är eller har varit psykisk och/eller social ohälsa.

Till hemsidan för Rus-riks

Schizofreniförbundet – Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser
Schizofreniförbundet är en handikapporganisation som organiserar personer med schizofreni och liknande psykoser och deras anhöriga samt övriga intresserade personer.

Till hemsidan för Schizofreniförbundet

SPES – Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes stöd
Sidan är en resurs för alla som känner sig berörda eller vill veta mer om suicid och vill veta hur det kan förebyggas. Som medlem kan du träffa och tala med personer i liknande situation.

Till hemsidan för SPES

Svenska OCD-förbundet Ananke
OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideel förening med uppgift att stödja människor som har tvångssyndrom samt deras anhöriga.

Till hemsidan för OCD-förbundet

Sveriges Fontänhus (Fountain House)
Fountain House är en unik, certifierad och fungerande modell inom psykiatrisk rehabilitering. En öppen dörr för människor med psykisk ohälsa. En verksamhet som bygger på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap.

Till hemsidan för Sveriges fontänhus

ÅSS – Svenska ångestsyndromsällskapet
Svenska ångestsyndromsällskapet är en ideel förening som verkar i hela landet och utgör ett viktigt stöd för personer som drabbats av olika ångestsjukdomar. Här sprids kunskap om ångestsyndrom samt information om vilka former av behandling som finns att tillgå. De har även en även en stödchatt för personer med ångestproblematik.

Till hemsidan för Svenska ångestsyndromsällskapet

Associerade medlemmar till NSPH

Riksförbundet Balans
Sidan är till för dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder – och för närstående.

Till hemsidan för Balans

SHEDO
Föreningen Shedo arbetar med att sprida information, skapa opinion och ge stöd kring psykisk ohälsa, ätstörningar och självskadebeteende.

Till hemsidan för Shedo

Kontaktuppgifter till ideella organisationer

Här hittar du kontaktuppgifter till ideella irganisationer som arbetar med speciella problemområden

Anonyma alkoholisters jourtelefon – 08-720 38 42
Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.

Till hemsidan för Anonyma alkoholister

Nationella hjälplinjen – 020-22 00 60 (alla dagar mellan kl 13-22)
Kris- och stödsamtal och vänder sig till dig som är i akut psykisk kris eller i en annan svår livssituation, för egen del eller som närstående. Professionellt, anonymt och kostnadsfritt.

Till hemsidan för Nationella hjälplinjen 1177

Kvinnofridslinjen – 020-50 50 50
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig eller anhöriga som utsatts för hot och våld. Linjen är öppen dygnet runt och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Till hemsidan för Kvinnofridslinjen

Svenska Cri du chat-sällskapet
Sällskapet är en förening som består av familjer spridda över hela Sverige. Föreningen försöker anordna en stor familjeträff en gång per år där man kan utbyta erfarenheter och umgås med varann. Här kan du också få kontakt med andra familjer i liknande situation.

Till hemsidan för Svenska Cri du chat-sällskapet

Ågrenska
Ågrenska bedriver verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn och ungdomar med funktionshinder, deras familjer och professionella som möter barn och familjer.

Till hemsidan för Ågrenska

Habilitering & Hälsa
Verksamheten Sällsynta diagnoser riktar sig till dig som har en ovanlig diagnos som innebär en funktionsnedsättning. Den är också till för dina anhöriga.

Till hemsidan för Habilitering & Hälsa

Informationscentrum för ovanliga diagnoser
Informationscentrum för ovanliga diagnoser vid Göteborgs universitet ansvarar för arbetet med Socialstyrelsens kunskapsdatabas och finns som en nationell resurs för alla som söker information om ovanliga diagnoser.

Till hemsidan för Informationscentrum för ovanliga diagnoser

Mun-H-Center
Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt kunskapscenter vars syfte är att samla, dokumentera och utveckla kunskap kring sällsynta diagnoser samt sprida denna kunskap för att bidra till ett bättre omhändertagande och en högre livskvalitet för de berörda.

Till hemsidan för Mun-H-Center

FMN – Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika
FMN är en ideel organisation med huvudsakliga verksamhet att rikta sig till anhöriga – föräldrar, syskon och kamrater. Sidan förebygger genom information, föräldrasamverkan, kurser samt direkte insatser i barnens närmiljö.

Till hemsidan för FMN

KRIS – Kriminellas Revansch I Samhället
Kris riktar sig till före detta kriminella eller missbrukare som bestämt sig för att bryta med sitt gamla liv och försöka ta tillbaka en plats i samhället. Tanken är att hjälpa människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger, genom att erbjuda dem ett nytt hederligt och drogfritt socialt nätverk.

Till hemsidan för KRIS

FUB – för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB har också gjort en länklista över små och mindre kända diagnosgrupper

Till hemsidan för fub.se

  • Senast ändrad den 25 januari 2017