Meningsskapande i vår tid

Att söka mening är ett grundläggande mänskligt behov. Hur vi gör det har dock förändrats under historien men det som stått sig över tid är att skapa mening i samband med andra. Genom att välkomna människor in i samtal och gemenskap, kan meningsbildande samtal och tillvaro skapas.

Meningsskapande i vår tid är en delarena som syftar till att skapa samtal om existentiell hälsa tillsammans med andra som en del i att stärka den psykiska hälsan. Genom relationer och möten med andra får vi en plats att vara på och andra att spegla oss i. Detta kan bidra till en förståelse för oss själva och andra, utifrån jämlika samtalsforum. Vår existens, och existentiella hälsa kan spegla vårt varande som betydande i sig, där vårt görande inte står i centrum.

Isolering i kölvattnet av Corona-pandemin har lyft fram och betonat vikten av känsla av sammanhang med mellanmänskliga relationer. Viktigt är det utbyte som kan skapas utifrån samtal genom att låta hela människan ta plats, med rädsla, oro, och individers upplevelser utifrån den kontext de lever i.

Det krävs att hela samhället och dess aktörer blir bärande i ansvaret att förmedla den existentiella folkhälsan som förebyggande arbete i såväl skola, arbetsplatser och civilsamhället. Delarenan Meningsskapande i vår tid syftar ta fram underlag och material för ingångar till nya diskussioner genom att bjuda in olika professioner som arbetar med frågan för att öppna upp det existentiella (tom) rummet. Det finns anledning att ansatsen är såväl teologisk och filosofisk som naturvetenskaplig, för att öppna upp för ett mer humanistiskt perspektiv inom sjuk- och hälsovården vars akt och mening är omsorg och omvårdnad.

Delarenans genomförda initiativ:

Webbinarier om:

Under hösten 2020 skickade deltagare i delarenan skrivelser angående betydelsen av existentiella hälsa till Coronakommissionen respektive till den statliga utredningen Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6).

Kontaktpersoner: Martin Rödholm och Eva Wikman

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?