Vårdmiljö

Utforma den fysiska miljön såsom möblering, ljus- och färgsättning och inredning så att den är inbjudande och ger en känsla av trygghet, trevnad, stimulans, möjlighet till återhämtning och vila. Erbjud ett varierat utbud av meningsfulla och individanpassade aktiviteter.

Ge möjlighet till:

  • Utevistelse.
  • Fysisk aktivitet.
  • Avskildhet, om möjligt enkelrum.
  • Ett besöksrum anpassat för såväl barn som andra närstående.
  • En plats som bidrar till lugn och ro, till exempel ett sinnesstimulerande avslappningsrum.
  • Olika former av sysselsättning för en meningsfull dag.
  • Aktiviteter som ger sammanhang, främjar social gemenskap och är relationsbyggande.
  • Skolundervisning för barn och unga utifrån behov.

Ge den som vårdas möjlighet att påverka utbudet av och innehållet i aktiviteter genom till exempel dialogmöten, patientforum, gemensamma stödmöten och förslagslåda. Även vid enskilda samtal behöver frågor ställas om aktiviteter och den vårdmiljö som erbjuds och hur detta kan utvecklas.

Hjälpte informationen på sidan dig?