Vårt arbete med rättspsykiatri

Det är viktigt att den rättspsykiatriska vården är transparent och möjlig för samhället att ha insyn i. Delaktighet och inflytande är centrala delar i vårdens innehåll. 

Uppdrag Psykisk Hälsa arbetar för att stärka personers delaktighet på alla nivåer. Med ”SKL:s positionspapper kring psykiskt störda lagöverträdare” som grund arbetar vi på olika sätt med att stödja utvecklingen av innehållet i den rättspsykiatriska vården genom att arrangera temadagar, workshops och genomföra kartläggningar.

I betänkandet från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52) beskrivs ett ökat behov av kunskapsstyrning inom rättspsykiatrin, för att åstadkomma en evidensbaserad praktik där kvalitetssäkrad kunskap sprids och används samtidigt som icke evidensbaserade eller skadliga metoder rensas ut. Betänkandet resulterade i flera olika regeringsuppdrag kring kunskapsläget, vårdens innehåll och patienternas delaktighet vid tvångsvård.

Kartläggning av vårdens innehåll i rättspsykiatrin 2017

Rättspsykiatri är en liten del av psykiatrin och berör förhållandevis liten andel av patienterna i psykiatrin men det handlar ofta om ett stort antal vårddagar i tvångsvård för dessa patienter. Eftersom det handlar om långa vårdtider och en vård som patienten inte själv kan välja bort är det av största vikt att denna vård, både vad gäller säkerhet, insatser utan personens samtycke och själva behandlingen, håller hög kvalitet och är utformad efter aktuell kunskap. Att bedriva tvångsvård är ett ansvarsfullt uppdrag som alla nivåer inom regioner behöver uppmärksamma, följa upp, ge stöd och resurser.

Kartläggningen är tänkt att vara underlag för fortsatta diskussioner och förbättringsarbete av vårdens innehåll i rättspsykiatrin.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?