Stödmaterial

För att underlätta införandet av Meningsfull heldygnsvård har kompletterande stödmaterial till skriften En meningsfull heldygnsvård tagits fram.

Handledningen vänder sig till chefer och verksamhetsutvecklare som ett stöd i uppstart av Meningsfull heldygnsvård. Den ger tips på hur Meningsfull heldygnsvård kan introduceras för medarbetarna, mötesformer, hur PowerPoint-presentationerna kan användas. Handledningen beskriver även implementeringsstödets användningsområde.

Implementeringsstödet är ett redskap för att skatta avdelningens nuläge i förhållande till respektive grundkomponent av Meningsfull heldygnsvård. Det finns två versioner:

Enkel version: Skrivs ut i A4 format. I den listas de 13 grundkomponenterna, med muspekarens hjälp kommer text från skriften upp för respektive grundkomponent. I kolumnerna till höger finns lite plats att fylla i kommentarer av vad som saknas – behöver göras. Vid pappersutskrift får man på en A4 överblick av de 13 grundkomponenterna och avdelningens skattning av nuläge i färgerna grönt, gult, och rött.

Fördjupad version: Skrivs ut i A3 format. Samma grundlayout som i den enkla versionen, här ingår texten för grundkomponenten väl synlig i en egen kolumn till höger, och medger mer plats att skriva vad som saknas/behöver göras.

Power-Point-presentationer finns för alla 13 grundkomponenter i Meningsfull heldygnsvård. Du hittar dem i menyn till höger under respektive grundkomponent. De används för att presentera Meningsfull heldygnsvård för medarbetare för att föra en dialog om avdelningens arbete, förankra begreppen i Meningsfull heldygnsvård, få en samlad bild av hur medarbetare ser på arbetet på avdelningen och samla in idéer för utvecklingsarbete. Finns i två versioner:

Kort version som enbart innehåller texten från skriften tillsammans med dialogfrågor

Lång version som förutom text och dialogfrågor kompletteras med några verksamhetsexempel

Hjälpte informationen på sidan dig?