Krisintervention

Se varje inläggning i heldygnsvården som en krissituation för både individ och närstående.

Vid ankomst, genomför en individ- och situationsanpassad krisintervention som innehåller följande moment:

 • Förmedla trygghet, visa vänlighet och vilja att hjälpa.
 • Skapa kontakt genom öppen och tydlig kommunikation.
 • Förstå nuläget genom samtal, relevanta riskbedömningar och ta reda på vilka resurser som finns att tillgå.
 • Aktivera krisplanen, eller upprätta en akut krisplan om det inte redan finns.
 • Se till att individen får hjälp med praktiska saker som inte kan vänta, till exempel barnomsorg, omsorg om husdjur, betala räkningar, ringa samtal till närstående och/eller myndigheter.
 • Ge känslomässigt stöd och rådgivning om egenvård till individen och de närstående.
 • Ge kort, konkret och tydlig information till individ och närstående (återupprepa och utöka eventuellt informationen vid ett senare tillfälle).
 • Ge eventuellt läkemedelsbehandling i samråd med individ och om lämpligt involvera närstående.
 • Kom överens om vilka insatser som behöver ges akut – fråga vad individen behöver just nu.
 • Planera framtida insatser tillsammans med individ och närstående.
 • Bestäm tid för uppföljande samtal.

Hjälpte informationen på sidan dig?