Hänsyn vid tvångsvård

Ta hänsyn till att det är ett stort ingrepp i integriteten att tvångsvårdas.

Allt tvång ska utövas med största möjliga skonsamhet och hänsyn till individen. Ge alltid individen möjlighet att själv fatta de beslut som är möjliga inom ramen för tvångsvården. Stöd och motivera individen till att frivilligt ta emot vård som bedömts vara nödvändig. Visa intresse för individens upplevelse av att vårdas enligt tvång.

Ge individuellt anpassad information så snart tillståndet tillåter det om individens rättigheter och vårdens skyldigheter. Se till att informationen förstås och upprepa vid behov. Lagstiftningarna om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård ska finnas att läsa, väl synligt på enheten.

Individen har utöver rättigheter som regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), som delaktighet, information och vårdplan, vid tvångsvård rätt till ett kostnadsfritt juridiskt ombud, en stödperson och att överklaga vissa beslut.

Tvångsåtgärder

Tvångsåtgärder får bara användas som en sista åtgärd när alla andra alternativt har uttömts och om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Syftet kan vara att upprätta ordning och säkerhet eller att skapa förutsättningar att ge nödvändig vård. Verksamheten ska arbeta systematiskt med att minska antalet tvångsåtgärder.

Bemötande innan, under och efter tvångsåtgärd har betydelse för huruvida åtgärden upplevs traumatiserande eller inte för individen. Erbjud alltid möjlighet att göra val inom ramen för beslutet om tvångsåtgärd, till exempel var en tvångsinjektion skall ges. Använd alltid tvångsåtgärder så skonsamt som möjligt och med största möjliga hänsyn. Erbjud alltid uppföljningssamtal efter en tvångsåtgärd och arbeta för att reparera den skada i relationen till vården som ofta uppstår.

Hjälpte informationen på sidan dig?