Återhämtning

Ge individen möjlighet att gå igenom händelseförloppet som föranledde heldygnsvården. Främja individens delaktighet och öka förutsättningarna för att ta ansvar över sin egen vård genom att till exempel underlätta möjligheten att få direkt tillgång till heldygnsvård vid upplevd försämring. 

En metod som används inom psykiatrisk heldygnsvård är självvald inläggning. Stöd och uppmuntra reflektion kring återhämtning. Till exempel kan återhämtningsguiden vara ett hjälpsamt material.

Arbeta fram en krisplan tillsammans för hur försämring kan undvikas framöver. Tydliggör i planen vad individen själv kan göra och vill att personalen gör eller inte gör vid svåra känslor och situationer under vårdtiden, en så kallad akut krisplan.

Undersök tillsammans med individen vilka behov, resurser och mål som hen har. Kom överens om formuleringar och upprätta en vårdplan där det tydligt framgår vilka insatser som ska ges samt hur och när uppföljning av respektive insats ska ske. Om individen har pågående vård- och stödkontakter, väg in samordning av dessa i vårdplanen. Utvärdera och justera tillsammans vårdplanen kontinuerligt. Börja tidigt med att planera för utskrivning och insatser efter vistelsen.

Samverka med:

  • Närstående.
  • Socialtjänst.
  • Psykiatrisk öppenvård.
  • Primärvård.
  • Andra relevanta aktörer till exempel somatisk specialistvård.

Upprätta en samordnad individuell plan, SIP, om det behövs. Ge vid behov information om om lokala och nationella brukarföreningar och aktiviteter i kommunen.

Hjälpte informationen på sidan dig?