Nationellt programområde psykisk hälsa, ledamöter

Psykisk hälsa utgör ett av programområdena inom Landsting och regioners system för kunskapsstyrning. Tolv ledamöter utgör ledningsgrupp för området – två personer per sjukvårdsregion, där den ena representerar landstingen/regionerna och den andra kommunerna. Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL, har en kanslifunktion.

Långhårig kvinna står vid en kökshylla och stödjer sig med ena armen

Långsiktigt hållbara insatser för psykisk hälsa är beroende av nära samverkan mellan kommuner och regioner/landsting. Programarbetet inom arbetsområdet psykisk hälsa engagerar därför ledande representanter från båda dessa sektorer.

Det nationella programområdets uppdrag

Programområdets huvudsakliga uppdrag är att leda och samordna kunskapsstyrningen inom området psykisk hälsa. Det innebär bland annat att initiera behovs- och gapanalyser, identifiera avsaknaden av kunskap och kunskapsstöd, främja implementering av kunskapsbaserade stöd- och behandlingsinsatser, samt att stödja vidareutvecklingen av effektiva former för uppföljning och utvärdering (t. ex. med stöd av kvalitetsregister).

Se uppdragsbeskrivning för Nationellt programområde psykisk hälsa (2018) och verksamhetsplan (2019) längst ner på sidan.

Se den den generella uppdragsbeskrivningen för Programområden på SKL:s webbplats.

Förutsättningar

Etableringen av Landsting och regioners system för kunskapsstyrning, inklusive strukturen med Nationella programområden, är beslutad av landstingens/regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer. Arbetet leds av en styrgrupp, Styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan (SKS).

Hälso- och sjukvårdsdirektörerna har beslutat att systemet ska vara självfinansierade utifrån landsting/regioners ordinarie verksamhet.

Kommunernas företrädare har i nuläget inte fattat beslut om principer för delaktighet i systemet för kunskapsstyrning. Inom Nationellt programområde Psykisk hälsa har kommunrepresentanter från start deltagit i både ledningsgrupp och nationella arbetsgrupper.

Ledningsgruppens sammansättning

Ledningsgruppen består av 12 ledamöter. Varje ledamot är utsedd av landstingen/regionerna respektive kommunerna för sin sjukvårdsregion (eller motsvarande geografiskt område för kommunerna).

Av de sex kommunala ledamöterna ska dessutom två ledamöter representera RSS (Regionala samverkans- och stödstrukturer för socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård); två SKL:s socialchefsnätverk och två NSK-S (Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten).

Under vissa omständigheter kan undantag tillfälligtvis göras från ovanstående regler.

Kommunledamöter för sjukvårdsregionens geografiska område

 1. Norra
  Annika Nordström, Chef/forskningsledare FoU Välfärd Region Västerbotten
 2. Uppsala-Örebro och Socialchefsnätverket 
  Susanne Söderberg, Samverkanschef Uppsala
 3. Stockholm och Socialchefsnätverket
  Lars Ferner-Larsson, utvecklingsledare/processledare Täby, representant socialchefsnätverket.
 4. Stockholm och NSK-S
  Charlotte Dahlbom, Socialchef Nynäshamn
 5. Sydöstra och RSS
  Ola Götesson, chef Kommunal utveckling, Region Jönköping
 6. Västra och RSS
  Jessica Ek, utvecklingsledare Barn och unga, Skaraborgs kommunalförbund
 7. Södra och NSK-S
  Vakant

Landstings-/regionledamöter från sjukvårdsregioner

 1. Norra
  Kristina Mårtensson, länspsykiatrichef i Västernorrland
 2. Uppsala-Örebro
  Per Söderberg, chef division psykiatri i landstinget Dalarna
 3. Stockholm
  Maria Hägerstrand. enhetschef Psykiatrienheten HSF Stockholm
 4. Sydöstra
  Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör landstinget Kalmar län
 5. Västra
  Lise-Lotte Risö-Bergerlind, chef Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VG
 6. Södra
  Elizabeth Aller, överläkare landstinget Blekinge

Om arbetsgrupper

Ledningsgruppen kan tillsätta arbetsgrupper. Nuvarande arbetsgrupper har till uppgift att färdigställa och förankra nationella vård- och insatsprogram inom området psykisk hälsa.

För mer information se: Nationella arbetsgrupper

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?