Nationella arbetsgrupper

Ledningsgruppen för Nationellt programområde för psykisk hälsa har möjlighet att tillsätta nationella arbetsgrupper för olika syften. För närvarande är fem arbetsgrupper startade för att färdigställa och förankra nationella vård- och insatsprogram inom området psykisk hälsa.

Beslutade nationella arbetsgrupper (NAG:ar)

Det finns fem st arbetsgrupper som arbetar med nationella vård- och insatsprogram för följande sjukdomstillstånd/funktionsnedsättningar:

  1. Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer)
  2. Ångest och depression (med utgångspunkt i Socialstyrelsen nationella riktlinjer samt tidigare initierat Programrådsarbete på SKR)
  3. Självskadebeteende (med utgångspunkt i Nationella självskadeprojektets arbete)
  4. Skadligt bruk och beroende (med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer)
  5. ADHD (med utgångspunkt i tidigare initierat Programrådsarbete på SKR)

Genom att sammanställa och tillgängliggöra olika kunskapsunderlag på en gemensam webbplats för både specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola ökar förutsättningarna för likvärdiga insatser utifrån en helhetssyn.

Nationella vård- och insatsprogrammens webbplats

Varför arbete med nationella vård- och insatsprogram?

Bland annat Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer inom psykisk hälsa-området har påvisat glappet mellan kunskapsläge och den kunskap som implementerats i verksamhet. Rätt kunskap behöver finnas i varje möte mellan professionell och patient/brukare.
Socialstyrelsens riktlinjer har målgrupper på huvudmanna-/ledningsnivå och omfattar nya eller omdebatterade insatser. Nationella vård- och insatsprogram (VIP) har ett bredare grepp och ska utifrån nationella riktlinjer och andra kunskapssammanställningar presentera information på ett sätt som är anpassat efter olika yrkesgruppers/personals behov inför eller i mötet med patient/brukare.
Det övergripande syftet med nationella vård- och insatsprogram är att stöd och vård ska ges mer jämlikt och med bättre resultat. Processen att ta fram programmen kommer innebära en resurseffektivisering jämfört med att regioner/kommuner gör samma kunskapssammanställning regionalt/lokalt.

De regional programområdena/resurscentra ska stödja implementering och uppföljning av de färdiga vård- och insatsprogrammen.

Arbetsgruppens uppdrag

En arbetsgrupps uppdrag är att färdigställa och förankra ett nationellt vård- och insatsprogram. Som utgångspunkt för sitt arbete har varje arbetsgrupp ett kansliutkast som Uppdrag Psykisk Hälsas kansli låtit ta fram. Utkastet är en sammanställning av vedertagna kunskapskällor (t ex Socialstyrelsen, SBU, forskningssammanställningar) och beprövad erfarenhet från bland annat professions- och brukarföreningar.

Arbetsgruppen träffas under sex tillfällen fördelade över ungefär ett års tid. Merparten av arbetet utförs mellan träffarna. En processledare med god ämneskunskap leder arbetsgruppen med stöd av en processtödjande funktion från Uppdrag Psykisk Hälsas kansli.

Uppdrag gällande vård- och insatsprogram

Se Nationella vård- och insatsprogram

Arbetsgruppernas sammansättning

En arbetsgrupp ska bestå av 12 personer (1 representant per sjukvårdsregion samt 1 representant för kommunerna inom sjukvårdsregionernas geografiska område).

Varje ledamot ledningsgruppsledamot (i ’NPO Psykisk hälsa’) har ansvar för att förmedla nomineringar utsedda av regionerna/kommunerna i sin sjukvårdsregion. Företrädesvis bör representanter för kommunerna nomineras i samverkan med RSS (Regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten).

Enligt hälso- och sjukvårdsdirektörernas beslut om Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård ska regionerna skapa förutsättningar för sina medarbetare att delta (t. ex. att för att frigöra arbetstid och resor till de gemensamma mötena). Motsvarande principbeslut är inte fattat för kommunernas deltagande. Inom Nationellt programområde för psykisk hälsa är ambitionen att båda huvudmän ska finnas representerade i alla delar av arbetet.

Samlad kompetens

Utifrån inkomna nomineringar strävar ledningsgruppen att sätta samman arbetsgrupper med rätt samlade kompetens för sakområdet.

Kanslifunktionen har möjlighet att komplettera av de av ledningsgruppen utsedda deltagarna med experter inom väsentliga kompetensområden, till exempel läkemedelsfrågor, specifik metodkunskap eller ekonomiska beräkningar av programmets eventuella genomförande.

Hjälpte informationen på sidan dig?