Programarbete och arbetsgrupper

Programarbetet bedrivs inom olika arbetsgrupper som tillsätts av ledningsgruppen. Arbetsgrupperna har till uppgift att ta fram nationella vård- och insatsprogram, handlingsplaner, delta i arbete med nationell och regional nivåstrukturering eller att bidra i diskussioner om kompetensförsörjning och e-hälsa.

Arbetsgrupperna tillsätts av ledningsgruppen. Deltagarna utgör kontaktyta för landstingen/regionerna inom sitt geografiska område eller för de kommunala verksamheterna genom RSS länsvisa organisationer. Arbetsgruppen kan kompletteras med experter inom väsentliga kompetensområden, till exempel läkemedelsfrågor, specifik metodkunskap eller ekonomiska beräkningar av programmets eventuella genomförande.

Det kan också komma att tillsättas en särskild arbetsgrupp för arbete med övergripande strategier för nivåstrukturering och standardiserade vårdförlopp.

Under 2017 har ledningsgruppen beslutat att initiera arbete inom följande arbetsgrupper:

  • ADHD
  • Ångest och depression
  • Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd
  • Självskadebeteende
  • Beroende och riskbruk/missbruk

Tillsättande av arbetsgrupper

Arbetsgrupperna tillsätts av ledningsgruppen. Deltagarna utgör kontaktyta för landstingen/regionerna inom sitt geografiska område eller för de kommunala verksamheterna genom RSS länsvisa organisationer.

Arbetsgruppen kan kompletteras med experter inom väsentliga kompetensområden, till exempel läkemedelsfrågor, specifik metodkunskap eller ekonomiska beräkningar av programmets eventuella genomförande.

Det kan också komma att tillsättas en särskild arbetsgrupp för arbete med övergripande strategier för nivåstrukturering och standardiserade vårdförlopp.

Arbetsgruppernas deltagare

Förutom relevant kompetens och erfarenhet inom sakområdet, ska deltagarna i arbetsgrupperna ha mandat och tillträde till berörda grupperingar för kvalitetssäkring och förankring av vård- och insatsprogrammet. Det innefattar olika verksamhetstyper, professionsföreträdare och beslutsform.

Uppdragets omfattning i arbetstid beror på regional organisation och tillgång till relevanta grupperingar. En återkommande uppgift är insamling och sammanställning av synpunkter och förslag.

 

Arbetsgruppernas uppgift

Arbetsgruppernas uppgift är att färdigställa och förankra de nationella vård- och insatsprogrammen.

Som utgångspunkt för sitt arbete kommer varje arbetsgrupp ha tillgång till ett kansliutkast på vård- och insatsprogram, som tas fram av kansliet.

Arbetsgruppernas huvudsakliga arbete består i att undersöka vård- och insatsprogrammens bärighet inom det geografiska område och/eller organisation som deltagaren representerar. De väsentliga frågorna är om innehållet är rätt i sak, och om innehållet är praktiskt genomförbart. För att besvara dessa frågor behöver deltagarna ha mandat och tillträde till olika verksamheter, professioner och beslutsfattande organ där innehållet kan kvalitetssäkras och förankras.

Utifrån synpunkterna från arbetsgruppen kommer vård- och insatsprogrammen att revideras och därefter prövas i ett antal verksamheter.

Arbetsgruppen kan behöva tillsätta experter för särskilda utredningsuppdrag, till exempel för att beräkna resursåtgång för ett praktiskt genomförande av programmet.

För att de nationella vård- och insatsprogrammen ska bli lättanvända bör de ha en jämförbar utformning och utseende. Kansliet bistår med mallar för presentation av arbetsmaterial samt med samordning med SKLs övriga stöd till programområden.

Arbetsgång för arbetsgrupperna

De olika arbetsgrupperna samlas under sex tillfällen fördelade över ungefär ett års tid. Mellan träffarna har deltagarna olika uppgifter. Kansliet är föredragande på träffarna och förser arbetsgruppen med administrativt stöd under och mellan träffarna. För mer information, se Arbetsgång för arbetsgrupperna.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 6 december 2017 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?