Nationella arbetsgrupper

Ledningsgruppen för Nationellt programområde för psykisk hälsa har möjlighet att tillsätta nationella arbetsgrupper för olika syften. För närvarande är fem arbetsgrupper startade för att färdigställa och förankra nationella vård- och insatsprogram inom området psykisk hälsa.

Beslutade nationella arbetsgrupper (NAG:ar)

Ledningsgruppen beslöt 2017 att tillsätta fem arbetsgrupper för att arbeta med nationella vård- och insatsprogram för följande sjukdomstillstånd/funktionsnedsättningar:

  1. Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer)
  2. Ångest och depression (med utgångspunkt i Socialstyrelsen nationella riktlinjer samt tidigare initierat Programrådsarbete på SKR)
  3. Självskadebeteende (med utgångspunkt i Nationella självskadeprojektets arbete)
  4. Missbruk och beroende (med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer)
  5. ADHD (med utgångspunkt i tidigare initierat Programrådsarbete på SKR)

Varför arbete med nationella vård- och insatsprogram?

Bland annat Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer inom psykisk hälsa-området har påvisat glappet mellan kunskapsläge och den kunskap som implementerats i verksamhet. Rätt kunskap behöver finnas i varje möte mellan professionell och patient/brukare.
Socialstyrelsens riktlinjer har målgrupper på huvudmanna-/ledningsnivå och omfattar nya eller omdebatterade insatser. Nationella vård- och insatsprogram (VIP) har ett bredare grepp och ska utifrån nationella riktlinjer och andra kunskapssammanställningar presentera information på ett sätt som är anpassat efter olika yrkesgruppers/personals behov inför eller i mötet med patient/brukare.
Det övergripande syftet med nationella vård- och insatsprogram är att stöd och vård ska ges mer jämlikt och med bättre resultat. Processen att ta fram programmen kommer innebära en resurseffektivisering jämfört med att regioner/kommuner gör samma kunskapssammanställning regionalt/lokalt.

De regional programområdena/resurscentra ska stödja implementering och uppföljning av de färdiga vård- och insatsprogrammen.

Arbetsgruppens uppdrag

En arbetsgrupps uppdrag är att färdigställa och förankra ett nationellt vård- och insatsprogram. Som utgångspunkt för sitt arbete har varje arbetsgrupp ett kansliutkast som Uppdrag Psykisk Hälsas kansli låtit ta fram. Utkastet är en sammanställning av vedertagna kunskapskällor (t ex Socialstyrelsen, SBU, forskningssammanställningar) och beprövad erfarenhet från bland annat professions- och brukarföreningar.

Arbetsgruppen träffas under sex tillfällen fördelade över ungefär ett års tid. Merparten av arbetet utförs mellan träffarna. En processledare med god ämneskunskap leder arbetsgruppen med stöd av en processtödjande funktion från Uppdrag Psykisk Hälsas kansli.

För mer information om arbetsgruppens uppdrag gällande vård- och insatsprogram se: Nationella vård- och insatsprogram.

Arbetsgruppsdeltagarnas uppgift

Uppdragets omfattning i arbetstid beror på regional organisation och tillgång till relevanta grupperingar. En återkommande uppgift är insamling och sammanställning av synpunkter och förslag.

Arbetsgruppsdeltagaren ska:

• Utifrån relevant kompetens och erfarenhet bidra till att ett befintligt utkast till vård- och insatsprogram (ett så kallat ”kansliutkast”) kvalitetssäkras.
• Skriva kompletterande texter där sådana behövs (samt söka och sammanställa kunskapsbaserad underlag som kan utgöra underlag för ny text).
• Knyta kontakter med nya och befintliga nätverk/grupperingar inom sjukvårdsregionens geografiska område så att företrädare för berörda organisationer/verksamheter/professioner kan bidra till att vård- och insatsprogrammet kvalitetssäkras och förankras. Att föredra/processleda möten där vård- och insatsprogrammet diskuteras är exempel på arbetsuppgift.
• Sammanställa synpunkter från nätverk och grupperingar inom storregionens geografiska område och förmedla dess till arbetsgruppens processledare för diskussion i den nationella arbetsgruppen.
• Knyta kontakter och samverka med regionala och lokala aktörer som kan bidra till att vård- och insatsprogrammet kan spridas och implementeras, samt att dess användning kan följas upp och utvärderas.

Följande färdigheter/egenskaper är önskvärda:

• Driven att utveckla området psykisk hälsa
• Relevant kompetens och erfarenhet inom sakområdet
• Erfarenhet av projekt-/processledning
• Förmåga att söka och sammanställa kunskapsunderlag
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift
• God social förmåga

Arbetsgruppernas sammansättning

En arbetsgrupp ska bestå av 12 personer (1 representant per sjukvårdsregion samt 1 representant för kommunerna inom sjukvårdsregionernas geografiska område).

Varje ledamot ledningsgruppsledamot (i ’NPO Psykisk hälsa’) har ansvar för att förmedla nomineringar utsedda av regionerna/kommunerna i sin sjukvårdsregion. Företrädesvis bör representanter för kommunerna nomineras i samverkan med RSS (Regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten).

Enligt hälso- och sjukvårdsdirektörernas beslut om Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård ska regionerna skapa förutsättningar för sina medarbetare att delta (t. ex. att för att frigöra arbetstid och resor till de gemensamma mötena). Motsvarande principbeslut är inte fattat för kommunernas deltagande. Inom Nationellt programområde för psykisk hälsa är ambitionen att båda huvudmän ska finnas representerade i alla delar av arbetet.

Utifrån inkomna nomineringar strävar ledningsgruppen att sätta samman arbetsgrupper med rätt samlade kompetens för sakområdet.

Kanslifunktionen har möjlighet att komplettera av de av ledningsgruppen utsedda deltagarna med experter inom väsentliga kompetensområden, till exempel läkemedelsfrågor, specifik metodkunskap eller ekonomiska beräkningar av programmets eventuella genomförande.

Hjälpte informationen på sidan dig?