Regionala programområden/ resurscentra

Etableringen av regionala resurscentra utgår från befintliga strukturer på lokal och regional nivå och genomförs genom länsövergripande samarbeten.

Kvinna ler i en park

Resursinventering lokalt

Det lokala etableringsarbetet inleds med en resursinventering för att identifiera pågående aktiviteter vilka kan länkas samman med arbetet i de framtida resurscentra. I inventeringen identifieras enheter, samverkansgrupper och större projekt inom sjukvårdsregionen och dess ingående län och kommuner.

Funktioner som kommer att ingå i inventeringen arbetar exempelvis med:

  • Kunskapsstöd
  • Uppföljning och utvärdering
  • Utvecklingsarbete och stöd till chefer

I arbetet identifieras även kompetenser, resurser och produkter/plattformar. Parallellt med resursinventeringen förs dialog kring utformning av strukturen för ökat kunskapsutbyte inom psykisk hälsa.

Dialogparter är:

  • Regioner
  • Kommuner
  • Nätverk och sammanslutningar med koppling till SKR
  • Experter och företrädare för professionsorganisationer
  • Samt myndigheter

Arbetet med att etablera resurscentra får stöd av Uppdrag Psykisk Hälsa inom SKR.

Hjälpte informationen på sidan dig?