Etablering av regionala resurscentra

Etableringen av regionala resurscentra utgår från befintliga strukturer på lokal och regional nivå och genomförs genom länsövergripande samarbeten.

Kvinna ler i en park

Resursinventering lokalt

Det lokala etableringsarbetet inleds med en resursinventering för att identifiera pågående aktiviteter vilka kan länkas samman med arbetet i de framtida resurscentra. I inventeringen identifieras enheter, samverkansgrupper och större projekt inom sjukvårdsregionen och dess ingående län och kommuner.

Funktioner som kommer att ingå i inventeringen arbetar exempelvis med:

  • Kunskapsstöd
  • Uppföljning och utvärdering
  • Utvecklingsarbete och stöd till chefer

I arbetet identifieras även kompetenser, resurser och produkter/plattformar. Parallellt med resursinventeringen förs dialog kring utformning av strukturen för ökat kunskapsutbyte inom psykisk hälsa.

Dialogparter är:

  • Landsting/regioner
  • Kommuner
  • Nätverk och sammanslutningar med koppling till SKL
  • Experter och företrädare för professionsorganisationer
  • Samt myndigheter

Arbetet med att etablera resurscentra får stöd av Uppdrag Psykisk Hälsa inom SKL.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 13 februari 2018 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?