Nationella vård- och insatsprogram

Genom nationella vård- och insatsprogram (VIP) inom området psykisk hälsa tillgängliggörs den samlade kunskapen om insatser enligt evidens och beprövad erfarenhet för berörda verksamheter, professioner och chefer. 

Kombinerat med arbete för att ta fram standardiserade vårdförlopp, nivåstrukturering och tydliggörande av ansvarsfördelning ökar de nationella vård- och insatsprogrammen förutsättningarna för att kunna erbjuda kunskapsbaserad och jämlika insatser utifrån individens behov.

Befintlig kunskap på användarvänligt sätt

Vård- och insatsprogrammen innehåller ingen ”ny” kunskap, utan syftar till att tillgängliggöra befintlig kunskap på användarvänligt sätt i, eller inför, professionens möte med patienten/brukaren. En samlad plats där olika verksamheter och professioner kan ta del av varandras kunskapsunderlag kan också bidra till bättre helhetssyn kring patienter/brukare och realistiska förväntningar verksamheter emellan. Till skillnad från riktlinjerna som vänder sig till beslutsfattare är vård- och insatsprogrammen anpassade för personal, med fokus på hur en insats utförs. Vård- och insatsprogrammen har ett bredare anslag, emedan riktlinjerna behandlar nya eller omdiskuterade åtgärder.

Se nationella vård- och insatsprogrammens webbplats

Processen för arbetsgruppens arbete

Processen att ta fram ett vård- och insatsprogram tar cirka ett år och utförs av en nationell arbetsgrupp. Nedan ser du de huvudsakliga processtegen i arbetsgruppens arbete med vård- och insatsprogram. Arbetssättet innebär att deltagarna redan från början engagerar experter, chefer och medarbetare i verksamheter i sin sjukvårdsregion, vars delaktighet är en förutsättning för lyckad spridning och implementering i ett senare skede.

Läs om arbetsgruppens process för att ta fram ett vård- och insatsprogram nedan.

Introduktionsmöte Genomgång av arbetsgruppens uppdrag, kansliutkastets innehåll och utformning samt arbetssätt och verktyg.
1
Diskussion om sakinnehåll Inför mötet inhämtar deltagarna synpunkter på sakinnehållet från utvalda verksamheter och experter i regionen/länet. På arbetsmöte 1 diskuteras inkomna synpunkter och behov av ändringar och kompletteringar.
2
Diskussion om sakinnehåll Inför mötet görs ändringar och kompletteringar i ny version av utkast; deltagarna tar hjälp av sitt nätverk för granskning och konstruktiva synpunkter. På arbetsmöte 2 diskuteras inkomna synpunkter och behov av ändringar och kompletteringar. Diskussion inleds om resultat- och processindikatorer för området.
3
Indikatorer Inför mötet erbjuds professions- och brukarföreningar att ge synpunkter på utkastet. Deltagarna tar hjälp av sitt nätverk för granskning och synpunkter på ny version av utkast och förslag till indikatorer. På arbetsmöte 3 diskuteras inkomna synpunkter på nya versionen av utkastet samt gemensamma resultat- och processindikatorer.
4
Praktiskt test Inför mötet görs ett praktisk test av kansliutkastets användbarhet inför eller i mötet med fiktiva eller faktiska individer, test görs också av huruvida data för indikatorerna går att hämta. På arbetsmöte 4 diskuteras eventuella förändringar som behöver göras utifrån resultaten av testen.
5
Spridningsplanering Inför mötet tar deltagarna fram en spridningsplan för vård- och insatsprogrammet tillsammans med besluts- och ledningsnivåer. På möte 5 diskuteras eventuella nya synpunkter på utkastet och vilka medskick som ska göras till förvaltningsorgan.
6
Kommunikation och egenutvärdering På möte 6 diskuteras planerade kommunikationsinsatser; genomgång av stödmaterial för att kommunicera vård- och insatsprogrammet till olika målgrupper. Utvärdering och lärdomar av hur arbetet med att färdigställa vård- och insatsprogram har gått.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?