Struktur för kunskapsutbyte

Målet med ”Struktur för kunskapsutbyte” är att skapa bättre förutsättningar för en jämlik psykisk hälsa genom att kunskapsbaserade insatser ges på ett likvärdigt sätt i hela landet. 

Par sitter vid fönster och diskuterar

Personalen du möter i skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård ska ha den kunskap som behövs för att ge dig den insats du behöver. Du själv och dina närstående ska också ha den kunskap ni behöver för att kunna vara delaktig i beslut om insatserna.

Regeringen och SKL är överens om behovet av att stödja utvecklingen av strukturen för kunskapsspridning och kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa och ohälsa. Strukturen ska medverka till att förstärka styrningen med kunskap inom området genom att sprida bästa tillgängliga kunskap, förbättra arbetet med implementering och medverka till en ändamålsenlig uppföljning såväl lokalt och regionalt. Strukturen utgår från sjukvårdsregionerna, och kommer bäras upp av sex olika regionala resurscentra.

Syftet med strukturen

Syftet med strukturen är att åstadkomma:

  • Mer jämlik vård
  • Ökad vårdkvalitet
  • Förbättrade vårdresultat
  • Ett mer effektivt utnyttjande av samhällets resurser inom området psykisk hälsa och ohälsa.

Tanken är att bygga vidare på befintliga strukturer och arbetet sker med hänsyn till andra pågående processer som berör kunskapsstyrning. Dessa regionala resurscentra kommer aktivt stödja arbetet för psykisk hälsa inom både landsting/regioner och kommuner. Samtliga sex sjukvårdsregioner har under 2017 påbörjat processen med att etablera resurscentra inom sin region. För att stödja detta arbete tilldelas varje sjukvårdsregion sex miljoner kronor i medel.
För mer information se: Etablering av regionala resurscentra.

Landstingen har gemensamt beslutat sig för att skapa en struktur för kunskapsstyrning som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården.
För mer information se: Kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.

De regionala resurscentra för psykisk hälsa är en del av den gemensamma landstingsstrukturen, men omfattar även de strukturer som finns för kommunala insatser, till exempel de regionala stöd- och samverkansstrukturerna.
För mer information se: Programområde psykisk hälsa.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 4 maj 2018 av Är du intresserad av att beställa material?