Nationellt programområde för psykisk hälsa

Med en gemensam struktur för kunskapsutbyte och kunskapsstyrning blir det enklare för regioner och kommuner att ge vård och stöd utifrån senaste kunskap och på ett likvärdigt sätt i hela landet. Målet är ökad och jämlik psykisk hälsa. Uppdrag Psykisk Hälsa agerar processtöd till Nationellt programområde för psykisk hälsa till och med 2020. 

Par sitter vid fönster och diskuterar

Förutsättningarna för ett bra bemötande och rätt insatser utifrån individens behov ökar om bästa möjliga kunskap tillgängliggörs och används i mötet mellan personal i skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård och individen.

Syfte med det nationella systemet för kunskapsstyrning

Syftet med arbetet är att åstadkomma:

  • Mer jämlik vård
  • Ökad vårdkvalitet
  • Förbättrade vårdresultat
  • Ett mer effektivt utnyttjande av samhällets resurser inom området psykisk hälsa och ohälsa.

Bakgrund

Uppdrag Psykisk Hälsa har i uppgift att agera processtöd och stödja kunskapsutveckling samt kunskapsspridning inom området psykisk hälsa till och med 31 december 2020. Därefter tar Västra Hälso- och sjukvårdsregionen över uppdraget.

Arbetet utgår ifrån Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård samt Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) för socialtjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård.

I juni 2020 lanserades en egen webbplats med mer information om kunskapsbaserad och jämlik vård

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Nationella programområdets uppdrag

Det finns 26 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen inom olika områden, där ibland Nationellt Programområde: Psykisk Hälsa. Ett nationellt programområde (NPO) består av experter med bred kompetens inom respektive område, och representation från samtliga sjukvårdsregioner.

Programområdets huvudsakliga uppdrag är att leda och samordna kunskapsstyrningen inom området psykisk hälsa. Det innebär bland annat att initiera behovs- och GAP-analyser samt att identifiera avsaknaden av kunskap och kunskapsstöd. Ytterligare är deras uppgift att främja implementering av kunskapsbaserade stöd- och behandlingsinsatser, samt att stödja vidareutvecklingen av effektiva former för uppföljning och utvärdering (t. ex. med stöd av kvalitetsregister).

Se verksamhetsplan för år 2020 längst ner på sidan.

Se den den generella uppdragsbeskrivningen för Programområden på Kunskapsstyrnings webbplats.

Ledningsgrupp och arbetsform

Ledningsgruppen leder arbetet inom det nationella programområdet och består av tolv ledamöter. Till skillnad från andra programområden inom systemet inkluderar ledningsgruppen kommunledamöter. Uppdrag Psykisk Hälsa/SKR har tillfälligt värdskap för programområdet och utgör en kanslifunktion.

Varje ledamot är utsedd av regionerna respektive kommunerna för sin sjukvårdsregion (eller motsvarande geografiskt område för kommunerna). De sex kommunala ledamöterna utses via och har anknytning till RSS (Regionala samverkans- och stödstrukturer för socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård).

Se vilka som är kommuners och regioners ledamöter på Kunskapsstyrnings hälso- och sjukvårds webbplats

Fokus för programområdet har varit att ta fram, kvalitetsgranska och stödja implementeringen av nationella vård- och insatsprogram inom området Psykisk hälsa, samt etableringen av sex regionala resurscentra för psykisk hälsa (även kallade regionala programområden). De stödjer regioner och kommuner med bland annat kunskapsspridning, implementering och uppföljning.

 

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?