Struktur för kunskapsutbyte

Med en gemensam struktur för kunskapsutbyte och kunskapsstyrning blir det enklare för regioner och kommuner att ge vård och stöd utifrån senaste kunskap och på ett likvärdigt sätt i hela landet. Målet är ökad och jämlik psykisk hälsa. 

Par sitter vid fönster och diskuterar

Om bästa möjliga kunskap tillgängliggörs och används i mötet mellan personal i skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård och individen ökar förutsättningarna för ett bra bemötande och rätt insatser utifrån individens behov.

Syfte med strukturen

Syftet med strukturen är att åstadkomma:

  • Mer jämlik vård
  • Ökad vårdkvalitet
  • Förbättrade vårdresultat
  • Ett mer effektivt utnyttjande av samhällets resurser inom området psykisk hälsa och ohälsa.

Bakgrund

Utifrån årliga överenskommelser (2016-2018) mellan staten och SKR har Uppdrag Psykisk Hälsa (SKR) haft i uppgift att stödja kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom området psykisk hälsa.

Arbetet utgår ifrån och bygger vidare på befintliga strukturer och pågående processer som berör kunskapsstyrning och är förenligt med Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård samt Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) för socialtjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård.

Arbetsformer

Arbetet leds av tolv ledamöter från regioner och kommuner, en representant för regionen respektive kommunerna per sjukvårdsregion. I enlighet med Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård utgör dessa en ledningsgrupp för ett så kallat Nationellt Programområde: Psykisk Hälsa (”NPO Psy”). Till skillnad från andra programområden inom systemet inkluderar ledningsgruppen kommunledamöter. Uppdrag Psykisk Hälsa/SKR har tillfälligt värdskap för programområdet och utgör en kanslifunktion.

Fokus för programområdet 2018/2019 var att ta fram, kvalitetsgranska och stödja implementeringen av nationella vård- och insatsprogram inom området Psykisk hälsa, samt etableringen av sex regionala resurscentra för psykisk hälsa (även kallade regionala programområden) som kan stödja regioner och kommuner inom sjukvårdsregionens geografiska område med bland annat kunskapsspridning, implementering och uppföljning.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?