Struktur för kunskapsutbyte

I enlighet med vår överenskommelse med regeringen inleder SKL under 2017 ett arbete med att förstärka strukturerna för kunskapsutbyte rörande psykisk hälsa. Syftet är ytterst att öka förutsättningarna för jämlika och evidensbaserade insatser.

Par sitter vid fönster och diskuterar

Regeringen och SKL är överens om behovet av att stödja utvecklingen av strukturen för kunskapsspridning och kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa och ohälsa. Strukturen ska medverka till att förstärka styrningen med kunskap inom området genom att sprida bästa tillgängliga kunskap, förbättra arbetet med implementering och medverka till en ändamålsenlig uppföljning såväl lokalt och regionalt.

Strukturen utgår från sjukvårdsregionerna, och kommer bäras upp av sex olika regionala resurscentra.

Syftet med denna struktur är att åstadkomma mer jämlik vård, ökad vårdkvalitet, förbättrade vårdresultat och ett mer effektivt utnyttjande av samhällets resurser inom området psykisk hälsa och ohälsa.

Tanken är att bygga vidare på befintliga strukturer och arbetet sker med hänsyn till andra pågående processer som berör kunskapsstyrning.

Dessa regionala resurscentra kommer aktivt stödja arbetet för psykisk hälsa inom både landsting/regioner och kommuner.

Samtliga sex sjukvårdsregioner har under 2017 påbörjat processen med att etablera resurscentra inom sin region. För att stödja detta arbete tilldelas varje sjukvårdsregion sex miljoner kronor i medel. För mer information, se ”Etablering av regionala resurscentra”.

Landstingen har gemensamt beslutat sig för att skapa en struktur för kunskapsstyrning som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården. De regionala resurscentra för psykisk hälsa är en del av den gemensamma landstingsstrukturen, men omfattar även de strukturer som finns för kommunala insatser, till exempel de regionala stöd- och samverkansstrukturerna. För mer information, se Programområde psykisk hälsa.

Har du frågor om projektet?

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 6 december 2017 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?