Nationellt programområde psykisk hälsa

Det nationella programområdet (NPO) för psykisk hälsa är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. NPO psykisk hälsa arbetar för att skapa förutsättningar för en jämlik psykisk hälsa genom främja att kunskapsbaserade insatser ges på ett likvärdigt sätt i hela landet.

Psykisk hälsa är ett brett område och en angelägenhet för både regioner och kommuner. Området omfattar allt från insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa till högspecialiserad vård för barn, vuxna och äldre.

Förutsättningarna för ett bra bemötande och rätt insatser utifrån individens behov ökar om bästa möjliga kunskap tillgängliggörs och används i mötet mellan personal i skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård och individen.

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Bakgrund

Under uppstarten av NPO psykisk hälsa var Uppdrag Psykisk Hälsa med som processtöd till programområdet. 2021 tog Västra Götalandsregionen över det så kallade värdskapet för programområdet och i och med det även ansvaret för processtöd. Uppdrag Psykisk Hälsa har en fortsatt nära samverkan med programområdet bland annat genom en adjungerad plats i ledningsgruppen.

Par sitter vid fönster och diskuterar

Arbetet utgår ifrån Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård samt Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) för socialtjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård.

Som en del av överenskommelsen mellan staten och SKR inom området psykisk hälsa 2016 gjordes en inventering av strukturerna för kunskapsstyrning kring psykisk hälsa i regioner och kommuner. Kunskaperna från inventeringen samt tidigare utvecklingsarbeten sammanställdes i rapporten ”Förstärkt infrastruktur för psykisk hälsa” (se nedan). Tankarna i förslaget till förstärkt infrastruktur har funnits med i arbetet med Nationellt Programområde psykisk hälsa.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 22 februari 2019 av Sofie Johansson Är du intresserad av att beställa material?