Att investera tidigt sparar resurser och minskar mänskligt lidande. Samtliga deltagare i studien har varit under samhällsvård någon del av sitt liv. I snitt kostar det en kommun cirka två miljoner extra per barn – utöver det mänskliga lidandet för barnet och närstående. Ofta syns risktecken tidigt men insatserna dröjer.

Även det helhetsgrepp som kan tas kring ett barn när insatser samordnas dröjer ofta tills problemen blivit allvarliga. Det är därför viktigt att vi utreder effekten av de insatser vi lägger resurser på.

Studien omfattar relativt få barn, så statistiska slutsatser kan inte dras. Dock är problemen för barnen i studien representativa för de barn som behöver samhällsinsatser under uppväxten och de problem i välfärdssystemet som visat sig i studien bör tas på allvar och åtgärdas.


Informationsfilmen 20 barnavårdsärenden, 7.42 minuter.

Material att ladda ner

Barnavårdskarriärer – En studie av risktecken och insatser för unga vuxna

Tjugo barnavårdsärenden – Kostnadsberäkningar av studien

Enhetskostnader – kostnads-/prislista för insatser

  • Senast ändrad den 10 januari 2017