Genom en kombination av perspektivskifte och konkreta metoder och verktyg utvecklar vi förmågan hos offentlig sektor att få långsiktigt hållbara resultat av de satsningar som görs och samtidigt höja effektiviteten.

Syftet är att människor i behov av samhällets stöd ska gynnas så att såväl psykisk som fysisk hälsa kan förbättras. På så vis kan hälsoklyftorna mellan olika grupper minskas.

Perspektivskiftet handlar om insikten att samhället satsar stora resurser på verksamheter där man vet för lite om vad som är verksamt och för vilka grupper. Organisatoriska stuprör och kortsiktighet leder till bristande analys och incitament för att göra vissa typer av samordnade och långsiktiga insatser.

Verktygen handlar om att införa bättre metoder för att analysera behov, välja effektiva insatser och att mäta resultat. Dessutom behövs gemensam ledning och styrning för att driva sociala investeringar med ett tydligt politiskt uppdrag och mandat.

Helhet, hållbarhet och resultat – En guide för sociala investeringar. Organisatoriska, strategiska och operativa aspektert

Vad är sociala investeringar? 17 frågor och svar

Begreppet sociala investeringar handlar om att:

  • Samhällets insatser för personer i behov av hjälp bör ses som en investering och inte bara betraktas som en kostnad och en utgiftspost.
  • Insatserna bör komma tidigt i en process eller tidigt i ålder.
  • Samhällets insatser för barn och unga är investeringar med långsiktiga effekter för både individ och samhälle.
  • En god investering innebär rätt insats på rätt nivå vid rätt tidpunkt.
  • Ett investeringstänkande i ekonomiska termer hos berörda verksamheter inom kommuner, landsting och stat ger incitament till långsiktighet och tidiga insatser.
  • Ett investeringstänkande kräver och stimulerar god utvärdering av metoder och en aktiv styrning och ledning
  • Ett investeringstänkande gör behovet av synkronisering mellan aktörer tydligt då kostnader och vinster fördelas olika mellan och inom dessa aktörer.

Exempel på sociala investeringar

Läs om Norrköpings kommun som har genomfört ett socialt utfallskontrakt med Leksell Social Ventures

Vad är sociala investeringsfonder?

Sociala investeringsfonder innebär att en kommun eller region avsätter medel i en fond som används för finansiering av sociala projekt, ofta riktade till barn och ungdomar. Syftet är att ge såväl långsiktiga samhällsekonomiska som mänskliga vinster.

Läs mer om sociala investeringsfonder och utvärdering av fonderna på SNS hemsida

  • Senast ändrad den 14 april 2016