Enhetskostnaderna kan användas på två sätt:

  1. Genom att undersöka verksamhetsstatistik/individdata för vilka insatser som historiskt sett och/eller i dagsläget tillhandahålls individer i den tilltänkta målgruppen kan enhetskostnaderna kopplas ihop med dessa uppgifter och generera en aktuell bild av kostnadsläget för målgruppen.

  2. Ett annat alternativ för användning av enhetskostnaderna  är att skapa typfall av sin tilltänkta målgrupp. Typfallet innebär att vi uppskattar vilka insatser som tillhandahålls individer med en viss problematik och sedan kopplar ihop enhetskostnader med dessa för att få en uppskattning vad insatser till individer i denna målgrupp kostar.

Läs exempel på enhetskostnader

Se exempel på enhetskostnader – kostnads-/prislista för insatser (.xlsx)

Se exempel på Örebro kommuns enhetskostnadsdatabas

Varför använda enhetskostnader?

Sociala investeringssatsningar motiveras av att besparingar antas genereras när en satsnings målgrupp förändrar sin konsumtion av insatser från dyrare till andra som både ger bättre utfall och är mindre kostnadskrävande. Enhetskostnaderna utgör en grundval att kunna göra denna kalkyl.

Enhetskostnader används i arbetet med sociala investeringar för att:

  1. vid förkalkyl av ett socialt investeringsprojekt beräkna kostnader och besparingar som satsningen förväntas generera på grund av minskad eller förändrad servicekonsumtion och förbättrade utfall
  2. beräkna vad en implementerad och uppskalad modell skulle innebära i termer av kostnader för att genomföra insatsen respektive i form av potentiella kostnadsminskningar på grund av minskad servicekonsumtion och förbättrade utfall
  3. vid utvärdering kunna verifiera förkalkylen (samt kostnadseffektiviteten) av satsningen
  4. vid nyttjande av återföringsmodellen för sociala investeringsmedel kunna identifiera och verifiera kostnaden för de insatser som besparats en förvaltning liksom beräkna storleken på återföringarna
  5. resonera kring de vinster ett socialt investeringsprojekt kan antas leda till för andra aktörer liksom samhällsekonomin i stort

Exempel på enhetskostnader

I en del av arbetet har vi identifierat enhetskostnader för olika insatser och verksamheter som finns att tillgå inom Örebro kommuns verksamhetsstatistik. Dock finns inte alla insatser och aktiviteter enhetskostnadsberäknade (eller inkluderade i verksamhetsstatistiken). Därför har vi i den andra delen av enhetskostnadsarbetet identifierat insatser och aktiviteter och kostnadsberäknat dessa utifrån den genomsnittliga tid som de tar att genomföra multiplicerat med timlönen för professionen som utför aktiviteten/insatsen.

Läs exempel på enhetskostnader

Se exempel på enhetskostnader – kostnads-/prislista för insatser (.xlsx)

Se exempel på Örebro kommuns enhetskostnadsdatabas

  • Senast ändrad den 21 februari 2017