1. Organisationen runt sociala investeringar

Hur ser er organisationsstruktur ut och hur tillgodoser den de funktioner som behöver föreligga för att effektivt arbeta med sociala investeringar?

Från sociala investeringar till sammanhållen utvecklingsorganisation i Örebro

Skrift: Organisering och styrning av sociala investeringar 

Skrift: Rollbeskrivning Sociala investeringar

Visualisering av rollsbeskrivning

Screening av organisation: Utbildningsmaterial sociala investeringar

2. Tvärsektoriell behovsanalys

Utför tvärsektoriella behovsanalyser, gemensamt mellan exempelvis skola, socialtjänst och kultur och fritid. Analysera resultat för olika målgrupper för att se var behoven är störst. Kartlägg vilka insatser som ges, exempelvis i skola och socialtjänst. Vad är verksamhetens bild av behov?

Jämför bilden som ges av verksamhetsföreträdare med vad som går att utläsa av statistiken och nå en samsyn i organisationen kring vad som är de verkliga behoven. En utgångspunkt för kartläggning kan komma från nedanstående verktyg, exempelvis planschen över barn och ungas utveckling.

Affisch: Barns utveckling

Politikerchecklistan.se

Checklista för politiker och beslutsfattare

Barnhälsoindex för Sveriges kommuner – En uppsättning indikatorer för barns hälsa

Exempel: insatser barn och unga i Norrköping

3. Planera en satsning

Gör ett strategiskt val av insatser som kan bidra till förbättrade resultat genom att utifrån identifierade behov systematiskt se till förslag från verksamheter, granska evidens och erfarenheter från omvärlden. Samla kunskap och kapacitet att designa innovativa insatser så att de kan genomföras i den lokala kontexten. Förtydliga er satsning genom att strukturera den i en logikmodell så att interventionslogiken blir tydlig.

Affisch: Barns utveckling

Instrumentfiltret – vägledning i val av instrument

Logikmodell 1: Struktur för effektutvärdering och programtrohet

Investing in children

Exempel – mall för beslutsunderlag till social investering

4. Bedömning av effekter

Gör en uppskattning av vilka effekter satsningen antas leda till på kort och lång sikt utifrån tillgänglig kunskap och evidens, samt vad detta skulle innebär i ekonomiska termer om satsningen implementeras i ordinarie verksamhet och erbjuds till alla med behov.

Enhetskostnader (Excel)

Enhetskostnader

5. Strukturera satsningen för uppföljning och utvärdering

Fastställ en struktur för projektledning och styrning där kontinuerliga avstämningar görs kring om de bestämda aktiviteter genomförs, hur stor andel av målgruppen som nås samt vilka resultat som uppnås. Finn även ett relevant kontrollalternativ för att kunna säkerställa effekterna av en genomförd satsning.

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Logikmodell 2

Projektledarinstruktion

6. Tvärsektoriellt genomförande

Säkra en struktur för att driva tvärsektoriellt utvecklingsarbete som skapar förståelse för och konkret visar att satsningar i en verksamhet kan medföra positiva effekter i en annan. En sådan organisation ger förutsättningar för strategiska satsningar och kompletterar en mer stuprörsorganiserad driftsorganisation. Säkra även att satsningen genomförs som planerat, dvs. att programtroheten i form av implementeringen och uppföljning genomförs som tänkt så att effekterna vi uppskattat kan påvisas bero på projektet.

Mall för samtyckesblankett

Exempel: Informationsbrev sociala investeringar

7. Analys och utvärdering av resultat

Gör en analys av måluppfyllelsen utifrån de fastställda utfallsvariablerna (kvantitativa och kvalitativa) samt en process- och effektutvärdering för att fastställa de resultat som satsningen åstadkommit. Undersök exempelvis variation mellan och inom interventionsgruppen och jämförelsealternativet, hur utfallen kan härledas till aspekter i genomförandet samt vilka förväntade (och/eller inte väntade) sociala och ekonomiska effekter som uppnåtts. Ytterligare en dimension som bör analyseras är om satsningen var kostnadseffektiv, det vill säga finns det andra insatser som är lika effektiva men billigare än den vi har valt? I Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt (Bläddra till kapitel 3 – där beskrivs olika analysförfaranden.)

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Exempel på effektutvärdering: Utvärdering av SkolFam

8. Implementering och uppskalning

Om utvärderingen av satsningen fastslår att den har varit framgångsrik; tillämpa planen för implementering och uppskalning för att skapa en följsam integrering av satsningen i ordinarie verksamhet. Även om satsningen övergår från projektform till ordinarie verksamhet måste rutinerna för uppföljning och utvärdering bibehållas för att ha en lärande organisation där behoven styr utbudet.

Implementera sociala investeringar

  • Senast ändrad den 31 augusti 2017