Psykisk hälsa är ett nationellt programområde inom den sammanhållna strukturen för kunskapsstyrning. Totalt finns det ett tjugotal olika nationella programområden.

Långsiktigt hållbara insatser som främjar psykisk hälsa är beroende av nära samverkan mellan kommuner och regioner/landsting. Programarbetet inom arbetsområdet psykisk hälsa engagerar därför ledande representanter från båda dessa sektorer.

 

Ledningsgrupp med tolv representanter

Det nationella programområdet psykisk hälsa har en ledningsgrupp med tolv representanter. Ledningsgruppen leder och samordnar programområdet genom att följa upp och analysera, göra behovsanalyser, identifiera när det saknas kunskapsstöd och bidra i arbetet med användning och utveckling av relevanta nationella kvalitetsregister.

Sex av de tolv ledamöterna i ledningsgruppen representerar landstingen inom de olika sjukvårdsregionerna. Två ledamöter vardera representerar SKL:s socialchefsnätverk, nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) samt Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S).

Ledningsgruppen består av:

 • Marica Gardell, socialdirektör Gotland, representant socialchefsnätverket.
 • Elisabeth Kantor, socialchef Enköping, representant socialchefsnätverket.
 • Claes Wiridén, socialchef Karlskrona, representant NSK-S.
 • Charlotte Dahlbom, socialchef Nynäshamn, representant NSK-S.
 • Jessika Ek, utvecklingsledare Barn och unga Skaraborgs kommunalförbund, representant RSS.
 • Annika Nordström, chef och forskningsledare FoU Välfärd Västerbotten, representant RSS.
 • Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör landstinget Kalmar län, representant sydöstra sjukvårdsregionen.
 • Lise-Lotte Risö-Bergerlind, chef Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VG, representant västra sjukvårdsregionen.
 • Håkan Gadd, områdeschef psykiatri region Jämtland Härjedalen, representant norra sjukvårdsregionen.
 • Elin-Love Rosengren, verksamhetschef vuxenpsykiatri region Gävleborg, representant Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.
 • Maria Hägerstrand, enhetschef Psykiatrienheten HSF Stockholm, representant Stockholms sjukvårdsregion.
 • Elizabeth Aller, överläkare landstinget Blekinge, representant södra sjukvårdsregionen.

 

Programarbete och arbetsgrupper

Programarbetet bedrivs huvudsakligen inom olika arbetsgrupper som tillsätts av ledningsgruppen.

Arbetsgrupperna har till uppgift att ta fram nationella vård- och insatsprogram, handlingsplaner, delta i arbete med nationell och regional nivåstrukturering eller att bidra i diskussioner om kompetensförsörjning och e-hälsa.

För mer information, se programarbete och arbetsgrupper.

 • Senast ändrad den 27 oktober 2017