Psykisk hälsa är ett nationellt arbetsområde inom den sammanhållna strukturen för kunskapsutbyte. Totalt finns det ett tjugotal identifierade nationella arbetsområden. Här beskriver vi programarbetet inom detta område.

Cancersjukdomar var det första arbetsområdet där modellen med nationella arbetsområden blev verklighet, strukturen är framgångsrikt etablerad i Sverige sedan flera år tillbaka. Psykisk hälsa blir nu det andra arbetsområdet för samma modell.

Långsiktigt hållbara insatser som främjar psykisk hälsa är beroende av nära samverkan mellan kommuner och regioner/landsting. Programarbetet inom arbetsområdet psykisk hälsa engagerar därför ledande experter från båda dessa sektorer.

 

Experter från hela landet

Det nationella programområdet har en ledningsgrupp med tolv experter från olika områden. Ledningsgruppen leder och samordnar kunskapsutbytet genom att följa upp och analysera programområdet, göra behovsanalyser, identifiera när det saknas kunskapsstöd och bidra i arbetet med användning och utveckling av relevanta nationella kvalitetsregister.

Sex av de tolv ledamöterna i ledningsgruppen nomineras av Nätverket för styrning och ledning inom psykiatrin. Två ledamöter vardera nomineras av SKL:s socialchefsnätverk, nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) samt Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S).

Ledningsgruppen består av:

 • Marica Gardell, Region Gotland
 • Elisabeth Kantor, Enköpings kommun
 • Claes Wiridén, Karlskrona kommun
 • Charlotte Dahlbom, Nynäshamns kommun
 • Jessika Ek, Skaraborgs kommunalförbund
 • Annika Nordström, FoU Välfärd Västerbotten
 • Florence Eddyson-Hägg, Landstinget Kalmar
 • Lise-Lotte Risö-Bergerlind, Västra Götalandsregionen
 • Håkan Gadd, Region Jämtland Härjedalen
 • Elin-Love Rosengren, Region Gävleborg
 • Maria Hägerstrand, Stockholms läns landsting
 • Elizabeth Aller, Landstinget i Blekinge

 

Arbetsgrupper inom prioriterade områden

Programområdet tillsätter arbetsgrupper som kan ha till uppgift att ta fram nationella vårdprogram, handlingsplaner, delta i arbete med nationell och regional nivåstrukturering eller att bidra i diskussioner om kompetensförsörjning och e-hälsa.

Under 2017 kommer arbetsgrupper tillsättas inom följande områden:

 • ADHD (redan befintligt programråd)
 • Ångest och depression
 • Tidiga insatser barn och unga
 • Psykos/schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Missbruk och beroende

 

Kanslistöd

Stöd för programarbetet ges såväl genom SKL:s ordinarie kansli- och stödfunktioner som genom kansliet inom Uppdrag Psykisk Hälsa på SKL.

 • Senast ändrad den 6 juli 2017