Arbetet med att etablera regionala resurscentra sker med utgångspunkt i befintliga strukturer och genomförs genom länsövergripande samarbeten mellan berörda aktörer på lokal och regional nivå. Arbetet får stöd av Uppdrag Psykisk Hälsa inom SKL.

Det lokala etableringsarbetet inleds med en resursinventering för att identifiera pågående aktiviteter vilka kan länkas samman med arbetet i de framtida resurscentra. I inventeringen identifieras enheter, samverkansgrupper och större projekt inom sjukvårdsregionen och dess ingående län och kommuner. Funktioner som arbetar med exempelvis kunskapsstöd, uppföljning och utvärdering, utvecklingsarbete och stöd till chefer kommer ingå i inventeringen. Kompetenser, resurser och produkter/plattformar kopplat till dessa aktiviteter identifieras också.

Parallellt med resursinventeringen fortgår förs dialog kring utformning av strukturen för ökat kunskapsutbyte inom psykisk hälsa. Dialogparter är landsting/regioner, kommuner, nätverk och sammanslutningar med koppling till SKL, experter och företrädare för professionsorganisationer samt myndigheter med flera.

  • Senast ändrad den 27 oktober 2017