Ny satsning för ökat kunskapsutbyte inom psykisk hälsa

Enligt årets överenskommelse med staten (Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017, sid 11) ska SKL påbörja ett arbete 2017 med att etablera regionala resurscentra inom psykisk hälsa. Arbetet samordnas av ett kansli på Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL.

Målet med de regionala resurscentra är att stödja en förstärkt struktur för kunskapsutbyte för psykisk hälsa, bland annat genom stöd till insamling av statistik, analys och implementering. Syftet är ytterst att skapa bättre förutsättningar för evidensbaserade insatser och jämlik psykisk hälsa. Det handlar om att på olika sätt stödja utvecklingen av vårdkvalitet, förbättrade vårdresultat och ett mer effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser inom området psykisk hälsa och ohälsa.

Tanken är att bygga vidare på befintliga strukturer och arbetet sker med hänsyn till andra pågående processer som berör kunskapsstyrning. Området psykisk hälsa är en förlöpare i enlighet med förslaget om en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning (SKL 15/06658) och angränsar även de regionala samverkans- och stödstrukturerna för kunskapsutveckling i socialtjänsten (RSS).

Upp till sex olika regionala resurscentra kan komma att etableras 2017. De regionala resurscentra kommer aktivt stödja arbetet för psykisk hälsa inom både landsting/regioner och kommuner. Avtal för att påbörja arbetet med resurscentra skrivs på sjukvårdsregionsnivå. För att stödja detta arbete tilldelas varje sjukvårdsregion sex miljoner kronor.

Vid frågor om detta projekt, kontakta Ann Lund.

 

 

Referensmaterial

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Rekommendation till landsting och regioner om etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning Beslut i SKLs förbundsstyrelse 2017-05-12

Förstärkt infrastruktur för psykisk hälsa – delredovisning av 2016 års överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa

Länsinventering psykisk hälsa – strukturer till stöd för kunskapsstyrning och förbättringsarbete i Sveriges län (2016)

Inventering regionala stöd- och samverkansstrukturer – underlag till rapporten ”Länsinventering psykisk hälsa” (2016)

  • Senast ändrad den 15 september 2017