Regeringen och SKL är överens om behovet av att stödja utvecklingen av strukturen för kunskapsspridning och kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa och ohälsa. Strukturen ska medverka till att förstärka styrningen med kunskap inom området genom att sprida bästa tillgängliga kunskap, förbättra arbetet med implementering och medverka till en ändamålsenlig uppföljning såväl lokalt och regionalt.

Strukturen utgår från sjukvårdsregionerna, och kommer bäras upp av sex olika regionala resurscentra.

Syftet med denna struktur är att åstadkomma mer jämlik vård, ökad vårdkvalitet, förbättrade vårdresultat och ett mer effektivt utnyttjande av samhällets resurser inom området psykisk hälsa och ohälsa.

Tanken är att bygga vidare på befintliga strukturer och arbetet sker med hänsyn till andra pågående processer som berör kunskapsstyrning.

Dessa regionala resurscentra kommer aktivt stödja arbetet för psykisk hälsa inom både landsting/regioner och kommuner.

Samtliga sex sjukvårdsregioner har under 2017 påbörjat processen med att etablera resurscentra inom sin region. För att stödja detta arbete tilldelas varje sjukvårdsregion sex miljoner kronor i medel. För mer information, se etablering av regionala resurscentra.

Landstingen har gemensamt beslutat sig för att skapa en struktur för kunskapsstyrning som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården. De regionala resurscentra för psykisk hälsa är en del av den gemensamma landstingsstrukturen, men omfattar även de strukturer som finns för kommunala insatser, till exempel de regionala stöd- och samverkansstrukturerna. För mer information, se programområde psykisk hälsa.

Vid frågor om detta projekt, kontakta Lisa Minell.

 

 

Referensmaterial

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Rekommendation till landsting och regioner om etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning Beslut i SKLs förbundsstyrelse 2017-05-12

Förstärkt infrastruktur för psykisk hälsa – delredovisning av 2016 års överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa

Länsinventering psykisk hälsa – strukturer till stöd för kunskapsstyrning och förbättringsarbete i Sveriges län (2016)

Inventering regionala stöd- och samverkansstrukturer – underlag till rapporten ”Länsinventering psykisk hälsa” (2016)

  • Senast ändrad den 5 december 2017