Implementering
Ofta definieras implementering som de specifika aktiviteter som görs för att införa en ny metod eller en ny modell i ordinarie verksamhet. Implementering säkerställer att metoderna används så som det var avsett och att det håller över tid. Man brukar prata om att en implementeringsprocess består av fyra faser, inventering, införande, tidig implementering och full implementering. Att mäta resultat är en avgörande faktor vid implementering.

Nirn – National implementation research network

Kunskapsguiden

Centre for Addiction and Mental Health

SPARK
SPARK är en modell för kunskapsspridning (Knowledge Translation, KT) som tagits fram av kommissionen för psykisk hälsa i Kanada. Vid KT sker en växelverkan mellan kunskapsanvändare och kunskapsproducenter som leder till ett ömsesidigt lärande genom de processer som används för att planera, producera, sprida och tillämpa befintlig eller ny kunskap – med målet att förbättra människors hälsa. Ibland beskrivs KT som arbetet för att överbrygga klyftan mellan vad vi vet och vad vi gör.

Sparks webbplats

Från innovation till implementering

Tjänstedesign
Tjänstedesign, som ibland benämns service design, är en metod där brukare och patienter är delaktiga i processer som utvecklar verksamheter. Det kan handla om att ta fram nya sätt att arbeta, förändra en verksamhets utbud eller utveckla nya produkter.
Fokus ligger på att ta sin utgångspunkt i den enskildes situation och behov och utforma lösningar som passar för de som berörs.

Dartington social research unit

Experio Lab

Modell för innovationsarbete

  • Senast ändrad den 6 januari 2017