Uppdrag Psykisk Hälsa har tillsammans med Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) åter givit Nysam i uppdrag att samla in data för specialistpsykiatrin i alla Sveriges landsting och regioner, inklusive privata vårdgivare. Insamlingen av data för 2017 kommer att genomföras mellan 15 januari och 22 februari 2018.

Kartläggningen omfattar bland annat landstingens resurser för öppenvård och heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, vårdtillfällen, vårddagar, personal samt kostnader.

Syftet med kartläggningen är i första hand att stimulera utveckling av vården genom att ge landstingen och regionerna möjlighet att jämföra sig med varandra. Vår förhoppning är att kartläggningen ska inspirera, irritera, ge nya insikter och komma till användning för analys och beslut på såväl landstingsnivå som förvaltnings- och kliniknivå. Samtidigt är det viktigt att kunna ge en samlad nationell bild av den psykiatriska vården i Sverige.

Resultatet kommer att presenteras i tre rapporter som visar data för alla 21 landsting och regioner: En rapport för Vuxenpsykiatrin, en för Barn- och Ungdomspsykiatrin och en för Rättspsykiatrin. Rapporterna från kartläggningen kommer att presenteras vid en konferens i Stockholm i maj 2018, exakt datum meddelas senare.

Bakgrund

Uppdrag Psykisk Hälsa har genomfört återkommande kartläggningar av specialistpsykiatrin som har inbegripit vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt rättspsykiatrin. Kartläggningarna har gjorts vartannat år sedan 2008 men sker i år för första gången med ett års intervall. Från starten inbegrep kartläggningarna endast heldygnsvården men innehåller idag även öppenvården.

Nysam samlar sedan slutet av 90-talet in verksamhetsdata inom ett stort antal områden, däribland vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Sedan 2016 har Nysam genomfört kartläggningen på uppdrag av SKL och projektet Uppdrag Psykisk Hälsa.

Ta del av resultatet från 2016 års kartläggning

 

  • Senast ändrad den 26 oktober 2017