Även om det finns hyrläkarbemanning som fungerar väl är den samlade erfarenheten att det lett till stora svårigheter med kvalitet och kontinuitet men också att läkarnas tid för utveckling av vården fått stå tillbaka. Härtill kommer höga kostnader för hyrläkarbemanningen. Mot denna bakgrund finns det skäl att landstingen arbetar gemensamt för en bättre läkarbemanning och oberoende av hyrläkare.

Målsättningen med arbetet är att ta fram en nationell modell med rekommendationer om åtgärder för att förbättra läkarbemanningen i psykiatrin och att göra en överenskommelse landstingen emellan om en tidplan för ett oberoende av hyrläkare.

Nulägesrapport för 2016

Arbetet har fortsatt 2015 – 2016 med fyra workshops per år med deltagare från landstingens kontaktpersoner. Varje workshop har utöver erfarenhetsutbyte haft olika tema som till exempel arbete i psykiatriska team, jourverksamhet, samarbete mellan landsting  och den 20/9-2016 är temat telespykiatri.

I dagsläget har 80% av landstingen tagit fram och arbetar aktivt med åtgärdsplaner och 70 % har också en tidplan för utfasning av inhyrda läkare i psykiatrin.

De allra flesta landsting har valt september 2017 som datum för utfasningen. Nu är även kartläggningen av bemanningen för kvartal 2 2016  klar (se Powerpoint-presentation nedan). Den visar att bemanningen och beroendet av inhyrda läkare är i stort sett oförändrad nationellt sett men vi ser också en liten ökning av antalet ST-läkare.

Kartläggning – Läkarbemanning 

Frågor? Kontakta Martin Rödholm. Om statistiken, kontakta Jonas Stenberg.

Vad gjordes under 2015?

Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin inom SKL beslutade tillsammans med psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren i februari 2015 att starta ett arbete för Bättre läkarbemanning i psykiatrin – oberoende av hyrläkare.

Kvartal 2 2015 gjordes en kartläggning av nuvarande läkarbemanning med tillsvidareanställda och hyrläkare i psykiatrin inom landstingen. Jämförelsematerial finns för vuxenpsykiatrin, rättspsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Under 2015 genomfördes sex workshops med kontaktpersoner från landstingen för att lyfta fram erfarenheter från landstingen som grund för en nationell modell. Totalt 45 personer från samtliga landsting har deltagit.

Material från workshops har sammanställts i form av en nationell modell med förslag på 60 olika åtgärder att välja mellan när landstingen skall ta fram sina åtgärdsplaner. I februari 2016 har ungefär två tredjedelar av landstingen tagit beslut om åtgärdsplan och tidplan för utfasning av hyrläkare.

Fortlöpande lägesrapporter till Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin. Och arbetet kommer att behöva fortgå under flera års tid.

Effekten av arbetet förväntas bli en fullgod bemanning inom psykiatrin där och effekten av vidtagna åtgärder också visar sig genom förbättrad vårdkvalitet, -kontinuitet samt god arbetsmiljö och ekonomi.

 

  • Senast ändrad den 14 april 2016