För att alla som behöver ska få rätt hjälp, på rätt nivå i rätt tid måste skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård samarbeta. Detta ställer stora krav på gemensam ledning och styrning.

Under många år har frågor gällande ansvarsfördelningen mellan huvudmännen avseende barn och ungas psykiska hälsa lyfts fram. Rapporten ”Vem bestämmer? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner” visar att det fortsatt finns oklarheter om vem som ansvarar för barn och ungas psykiska hälsa.

Läs rapporten ”Vem bestämmer?”

Kartläggningsverktyg för gemensam ledning och styrning

Ett verktyg som utvecklats under 2014 är en kartläggningsmodell för gemensam ledning och styrning. Instrumentet syftar till att mäta hur väl verksamheter fungerar tillsammans och som en helhet. Verktyget kommer att publiceras under 2015. Enkäten SQPM (Systems Quality and Performance Measureme) har spridits under 2014 och en implementeringsguide har utvecklats till stöd för huvudmännen att arbeta med gemensam ledning och styrning.

Läs mer om instrumentet SQPM

Checklista för beslutsfattare

Ett verktyg för att ge en överblick över de insatser man har i sina verksamheter är den ”Checklista för politiker och beslutsfattare” som tagits fram i Psynkprojektet 2012. Under 2014 har skriften uppdaterats och ett webbverktyg utvecklats där användaren kan fylla i uppgifter och få tillbaka en rapport som kan användas som underlag för analys och diskussion.

Checklistan består av en rad frågor kring barns och unga vuxnas situation i det aktuella området samt vilka insatser och stöd som erbjuds. Tillsammans med Pyramidverktyget kan beslutsfattare och verksamhetsföreträdare skapa en gemensam bild av behov och måluppfyllelse.

Till Politikerchecklistan

Gå till Pyramidverktyget

Ladda ner Checklista för politiker och beslutsfattare

Samverkan mellan skola och socialtjänst vid familjehemsplacering

Även arbetet med Skolfam (en satsning för att familjehemsplacerade barn ska nå målen i skolan) bidrar till samverkan. Flera olika aktörer berörs och den webbutbildning som tagits fram riktar sig till samtliga målgrupper.

Läs mer om Skolfam på deras hemsida

  • Senast ändrad den 16 januari 2017