Delarenor inom Kraftsamling psykisk hälsa

I Kraftsamlingens delarenor samlas aktörer från olika delar av samhället för att förbättra den psykiska hälsan genom konkret och fokuserat arbete inom olika teman och områden.

Deltagarna i de olika delarenorna arbetar gemensamt med att ta fram målsättningar för varje tema eller område och utformar sedan lösningar för att nå dessa mål.

Under 2019 genomförde vi flera olika aktiviteter för att samla in information om vad deltagarna ser som de viktigaste frågorna att arbeta med under 2020. Nu startar vi upp en mängd olika delarenor som svarar mot dessa frågor. Varje delarena fungerar som en arbetsgrupp kopplad till ett specifikt tema eller område.

Denna sida är en arbetsyta för de som arbetar i en delarena, eller vill ha information om vad som händer.

Tanken med arbetsformen delarenor är att:

 • Sammanföra aktörer från hela samhället, eftersom psykisk hälsa berör alla
 • Tillvarata befintliga erfarenheter, kunskaper och metoder, för att i högre grad sprida sådant som redan är gjort
 • Möjliggöra högre grad av samordning och stöd mellan aktörer som arbetar med liknande frågor

Delarenorna är tänkta att fungera som arbetsgrupper och plattformar för att stärka arbetet inom ett område, med fokus på att sammanföra kraft som finns tvärs hela samhället. De är inte tänkta att ersätta några befintliga samordningsstrukturer/nätverk, utan ska fungera som ett komplement och ett stöd till de som redan verkar inom ett område. Medverkan sker helt och hållet på eget mandat och utifrån egna förutsättningar – delarenan styrs gemensamt av de som medverkar.

Notera att delarenorna som presenteras här är preliminära. Frågeställningar och inriktning är även de preliminära och kommer att vidareutvecklas tillsammans med deltagande aktörer. Delarenor kan också komma att läggas till eller tas bort, beroende på intresse och möjligheter för Kraftsamlingens deltagare att medverka.

Vill du vara med och stödja arbetet i en delarena? Skicka ett mejl till kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se och berätta vilken arena du är intresserad av.

Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt

Inom detta arbetsområde finns delarenor som inriktas mot att skapa bättre förutsättningar för psykisk hälsa samhället i stort – hur vi lever, arbetar, bor och uttrycker oss.

Mediabilden av psykisk hälsa

 • Hur får vi en saklig och rättvisande bild av psykisk hälsa/ohälsa i media?
 • Delarenan är under uppstart och har ännu inte haft några möten

Urbaniseringskonsekvenser i stad och land

 • Hur kan vårt samhälle i högre grad utformas för att främja psykisk hälsa utifrån våra boende- och levnadsmönster?
 • Delarenan är under uppstart och har ännu inte haft några möten

Samhällsdiskussion om sociala medier

 • Hur motverkar vi negativa aspekter av sociala-medieranvändning? Hur främjar vi ett hälsosamt nyttjande av de sociala möjligheter som digitaliseringen ger?
 • Delarenan är under uppstart och har ännu inte haft några möten

Meningsskapande i en sekulär tid

 • Hur kan vi skapa nya utgångspunkter för meningsskapande och sammanhang i livet, som passar vår tid? Genom att lära över generationsgränser? Genom kultur?
 • Delarenans första möte genomfördes 3 april 2020 kl. 14:00-16:00, med fokus på med att skapa en gemensam problemformulering samt diskutera och formera samarbetsformerna för delarenans arbete
 • Delarenans andra möte genomfördes 22 april 2020 kl. 15:00-17:00. Vid detta möte låg fokus på att formulera en målbild för delarenans arbete och utforma förslag på konkreta initiativ inom området.
 • Delarenans tredje möte genomfördes den 13 maj 2020 kl.14:00-16:00. Under mötet fortsatte arbetet med att konkretisera initiativ inom området samt utforma en arbetsplan.
 • Nästa möte genomförs 17 juni 2020 kl. 10:00-12:00, med fokus på att arbeta vidare med de påbörjade initiativen och arbetsplanen.

Arbetsliv för personer med psykiatriska tillstånd

 • Hur ger vi personer med psykiatriska tillstånd bättre förutsättningar att delta i arbetslivet?
 • Delarenan är under uppstart och har ännu inte haft några möten

Framtidstro i samhällsdiskussionen

 • Hur skapar vi framtidstro i samhällsdiskussionen?
 • Delarenan är under uppstart och har ännu inte haft några möten

Socialt ansvar och narkotikakonsumtion

 • Hur kan vi ta ett gemensamt ansvar för att minska narkotikakonsumtionen?
 • Delarenans första möte genomfördes 22 januari 2020. Vid detta första möte inleddes arbetet med att skapa en gemensam problemformulering samt diskutera och formera samarbetsformerna för delarenans arbete.
 • Delarenans andra möte genomfördes 3 mars 2020. Vid detta möte låg fokus på att formulera en målbild för delarenans arbete och utforma förslag på konkreta initiativ inom området.
 • Delarenans tredje möte genomfördes 21 april 2020 kl. 11:30-14:00. Under mötet låg fokus på att utveckla hypoteser på lösningar kopplade till sedan tidigare inringade initiativ samt hitta förslag på relevanta aktörer att genomföra dessa.
 • Nästa möte genomförs 10 juni 2020 kl. 09:00-15:00, med fokus på att färdigställa delarenans arbetsplan.

Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående

Inom detta arbetsområde finns delarenor som inriktas mot att ge individer förutsättningar att må och fungera bra, exempelvis genom förebyggande och främjande insatser.

Fungerande skolgång för barn och unga med NPF

 • Hur skapar vi förutsättningar för en fungerande skolgång för barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)?
 • Delarenans första möte genomfördes 22 januari 2020 kl. 14:00-16:00. Vid detta första möte inleddes arbetet med att skapa en gemensam problemformulering samt diskutera och formera samarbetsformerna för delarenans arbete.
 • Delarenans andra möte genomfördes 10 mars 2020 kl. 14:00-16:30. Vid detta möte låg fokus på att formulera en målbild för delarenans arbete och utforma förslag på konkreta initiativ inom området.
 • Delarenans tredje möte genomfördes 27 april 2020 kl. 08:00-10:30. Under mötet låg fokus på att utveckla hypoteser på lösningar kopplade till sedan tidigare inringade initiativ samt hitta förslag på relevanta aktörer att genomföra dessa.
 • Nästa möte genomförs 17 juni 2020 kl. 13:00-15:00, med fokus på att färdigställa delarenans arbetsplan.

Etisk stress i arbetslivet

 • Vad kan vi göra för att minska den etiska stress som kan uppstå exempelvis inom sjukvården?
 • Delarenan är under uppstart och har ännu inte haft några möten

Huskurer för psykisk hälsa

 • Hur kan vi utveckla och sprida egenvårdsråd för psykisk hälsa?
 • Delarenans första möte genomfördes 22 april 2020 kl. 13:00-15:00. Vid detta första möte inleddes arbetet med att skapa en gemensam problemformulering samt diskutera och formera samarbetsformerna för delarenans arbete.
 • Delarenans andra möte genomfördes 6 maj 2020 kl. 13:00-15:00. Vid detta möte låg fokus på att formulera en målbild för delarenans arbete och utforma förslag på konkreta initiativ inom området.
 • Delarenans tredje möte genomfördes 27 maj 2020 kl. 14:00-16:00. Under mötet låg fokus på att utveckla hypoteser på lösningar kopplade till sedan tidigare inringade initiativ samt hitta förslag på relevanta aktörer att genomföra dessa.
 • Nästa möte genomförs 24 juni 2020 kl. 10:00-12:00, med fokus på att färdigställa delarenans arbetsplan.

Rusta barn och unga

 • Hur rustar vi barn och unga att hantera livets krav och påfrestningar?
 • Delarenan är under uppstart och har ännu inte haft några möten

Ofrivillig ensamhet bland äldre

 • Hur kan vi minska ofrivillig ensamhet bland äldre?
 • Delarenan är under uppstart och har ännu inte haft några möten

Miljö och fysisk aktivitet för psykisk hälsa

 • Hur kan individens psykiska hälsa främjas genom exempelvis fysisk aktivitet och naturupplevelser?
 • Delarenan är under uppstart och har ännu inte haft några möten

Hälsofrämjande digitalt liv

 • Hur kan vi hjälpa människor att ha ett hälsofrämjande digitalt liv, i fråga om exempelvis tillgänglighet?
 • Delarenans första möte genomfördes 23 april 2020 kl. 13:00-15:00. Vid detta första möte inleddes arbetet med att skapa en gemensam problemformulering samt diskutera och formera samarbetsformerna för delarenans arbete.
 • Delarenans andra möte genomfördes 8 maj 2020 kl. 10.00-12.00. Vid detta möte låg fokus på att formulera en målbild för delarenans arbete och utforma förslag på konkreta initiativ inom området.
 • Delarenans tredje möte genomfördes 4 juni 2020 kl. 15.00-16.00. Under mötet låg fokus på att utveckla hypoteser på lösningar kopplade till sedan tidigare inringade initiativ samt hitta förslag på relevanta aktörer att genomföra dessa.
 • Nästa möte genomförs 9 september 2020 kl. 15:00-16:00, med fokus på att färdigställa delarenans arbetsplan.

Hållbara stöd till de som behöver

Inom detta arbetsområde finns delarenor som inriktas mot att utveckla samhällets olika skyddsnät.

Hela samhällets suicidprevention

 • Vad kan göras tvärs hela samhället för att förbättra det suicidpreventiva arbetet?
 • Delarenans första möte genomfördes 22 januari 2020. Vid detta första möte inleddes arbetet med att skapa en gemensam problemformulering samt diskutera och formera samarbetsformerna för delarenans arbete.
 • Delarenans andra möte genomfördes 3 mars 2020. Vid detta möte låg fokus på att formulera en målbild för delarenans arbete och utforma förslag på konkreta initiativ inom området.
 • Delarenans tredje möte genomfördes 14 april 2020 kl. 13:00-15:30. Under mötet låg fokus på att utveckla hypoteser på lösningar kopplade till sedan tidigare inringade initiativ samt hitta förslag på relevanta aktörer att genomföra dessa.
 • Nästa möte genomförs 9 juni 2020 kl. 09:00-15:00, med fokus på att färdigställa delarenans arbetsplan.

Smart tillgänglighet i första linjen

 • Hur kan tillgängligheten på distans och digitalt förbättras?
 • Delarenans första möte genomfördes 3 april 2020 kl.12:00-14:00. Vid detta första möte inleddes arbetet med att skapa en gemensam problemformulering samt diskutera och formera samarbetsformerna för delarenans arbete. Delarenan delades vid detta första möte upp i tre arbetsgrupper som fokuserar på Smart tillgänglighet i första linjen ur tre åldersgruppers perspektiv (”0 till 6 år”, ”7 till 15” år och ”unga vuxna”).
 • Delarenans andra möte genomfördes 26 maj 2020 kl. 15.00-16.30 (”0 till 6 år”), 27 maj 2020 kl. 08.30-10.00 (”7 till 15 år”) samt 28 maj 2020 kl. 08.30-10.00 (”unga vuxna”). Vid detta möte låg fokus på att formulera en målbild för delarenans arbete och utforma förslag på konkreta initiativ inom området.
 • Nästa möte genomförs 22 juni 2020 kl. 10.00-12.00 (”0 till 6 år”), 26 juni 2020 kl. 09.00-11.00 (”7 till 15 år”) samt 26 juni 2020 kl. 12.00-15.00 (”unga vuxna”), med fokus på att färdigställa delarenans arbetsplan.

Lokalt stöd för utsatta områden

 • Hur kan olika aktörer samverka för att ge ett kraftfullt stöd i utsatta områden?
 • Delarenan är under uppstart och har ännu inte haft några möten

Utökat anhörigstöd

 • Hur kan samhället på bättre sätt stödja anhöriga (barn, unga, vuxna och äldre)?
 • Delarenan är under uppstart och har ännu inte haft några möten

Ändamålsenliga insatser för äldre med psykiatriska problem

 • Hur kan äldrepsykiatrin bli mer ändamålsenlig?
 • Delarenan är under uppstart och har ännu inte haft några möten

Rätt insatser för asylsökande och nyanlända

 • Hur kan insatser för asylsökandes och nyanländas psykiska hälsa förbättras?
 • Delarenan är under uppstart och har ännu inte haft några möten

Hjälpte informationen på sidan dig?