Dec 14

Workshop om metodhandbok för ensamkommande unga

Kunskapscentrum migration och hälsa inom Region Skåne i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa bjuder in till workshop om en kommande metodhandbok: Att erbjuda stöd och behandling till ensamkommande unga med psykisk ohälsa.

Traumatiserade ensamkommande barn och unga får idag vård för psykisk ohälsa inom olika instanser: primärvården, BUP, vuxenpsykiatrin, samt inom ideella organisationer. Det finns ett flertal komplicerande faktorer som kan försvåra och begränsa metodernas effekt vad gäller ensamkommande: avsaknad av familj, oro för asylprocessen, otrygga boendeförhållanden, diskriminering och språksvårigheter.

Samtidigt saknas utvärderingar gällande vilka metoder och insatser som fungerar bäst för att möta denna grupps behov av behandling.

Därför vill vi skapa en informativ och konkret metodhandbok i relation till ensamkommande barn och ungdomars specifika livssituation. Boken riktar sig till personal som arbetar med psykisk ohälsa på olika nivåer och specifikt med ensamkommande barn och unga.

Innehåll workshop:

  • Presentation om det insamlade materialet så här långt:
    • Behandlarperspektiv, tips och råd
    • Ensamkommande ungdomars egna upplevelser av att få stöd vid psykisk ohälsa
    • Kunskapsläget inom teori och forskning
  • Samarbete för att förfina materialet, kunskapsutjämna mellan deltagarna och skapa fokusområden som särskilt behöver belysas i metodboken så att den blir användbar.

Målgrupp: Personal inom hälso- och sjukvården (ex: BUP, primärvården, ungdomsmottagningar), personal inom elevhälsan (ex: skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska mm.), personal inom ideell sektor (ex: kuratorer och psykologer inom BRIS, Rädda Barnen, Röda Korset mm.)

Ansvariga för workshop och metodhandbok är Sabina Gušić, leg. psykolog & Ida Gunge, människorättsvetare, båda från Region Skåne.

Inbjudan till workshop om metodhandbok för ensamkommande unga med psykisk ohälsa

 

 

Workshop om metodhandbok för ensamkommande unga

  • Tid: 2017-12-14 10.00
  • Senast ändrad den 1 november 2017