SIP och samverkan vid samsjuklighet, missbruk och beroende – workshop/webbinarium

SIP
Datum: 20 oktober 2021, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium och workshop på plattformen Zoom
Målgrupp: Alla som är intresserade av SIP

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Ansvarsfördelningen mellan region och kommun för personer som behöver stöd på grund av missbruk och beroendeproblematik är oklar. Samsjuklighetsutredningen (Dir. 2020:68) med uppdrag att göra en översyn av missbruks- och beroendevården kommer att lämna förslag på hur samordnade insatser kan bli bättre för personer i alla åldrar med en samsjuklighet. Utredningens förslag, om den går igenom, kommer att innebära stora omställningar för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. En tydligare ansvarsfördelning föreslås och SIP (samordnad individuell plan) kommer även fortsättningsvis vara ett självklart verktyg för att samordna hjälpen och tydliggöra vem som ska göra vad och när. Arbetsprocessen med den lagstadgade vårdplanen och med SIP kräver ett personcentrerat arbetssätt där den enskildes samtycke och delaktighet är centralt.

När frågor som rör samverkan och samordning diskuteras dyker det ofta upp olika begrepp på funktioner/roller som har någon form av samordnande uppgift till hjälp för personen. En del finns omnämnda i lagtext, vägledningar och dylikt till exempelvis fast vårdkontakt, case manager, rehabkoordinator, huvudansvarig SIP, vårdkoordinator, vård-och stödsamordnare… Hur används begreppen? Vad gör funktionerna?

Moderator: Ing-Marie Wieselgren

Program:

 • Lagstiftning om olika funktioner/roller som ska finnas. Hur blir det i praktiken? Mikael Malm och Zophia Mellgren SKR.
 • Information om Samsjuklighetsutredningen och dess förslag. Mikael Malm och Zophia Mellgren SKRs representanter i utredningen.
 • Workshop om hur SIP används idag för personer med samsjuklighet och för personer med behov insatser av flera.
  • Vem tar initiativ?
  • Vem följer upp att insatserna blir gjorda?
  • Hur säkerställer man individens delaktighet?
  • Vilka funktioner används och vad gör de?
 • Exempel från verksamheter som arbetar med vuxna och barn och unga:
  • Linda Wahlström, Kurator på Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena
  • Suzana Vestic, Kurator på Ungas Psykiska Hälsa mottagningen i Borås
 • Camilla Svenonius, Verdandi och Anki Sandberg, Attention reflekterar.

Webbinariet finns inspelat men utan textning varför vi ej kan sprida länken på hemsidan. Om du vill ha tillgång till inspelningen, kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se.