Utbildning i Teaching Recovery Techniques (TrT) med barnfokus

Migration och psykisk hälsa
Datum: 4 december 2017 till 6 december 2017
Organisatör: BRIS, CHAP, Uppdrag Psykisk Hälsa
Pris: Konstnadsfritt
Plats: Hotel C Stockholm, Vasaplan 4 Stockholm
Målgrupp: För dig som arbetar inom primärvård eller kommunal verksamhet och möter barn som flytt i din verksamhet och planerar att hålla stödgrupper. Grundkrav för att gå utbildning är högskoleutbildning i människovårdande yrke, eller annan erfarenhet som bedöms som likvärdig.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

TrT är en gruppintervention för barn och unga med traumasymptom från krig eller katastrofer. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och verktyg att, inom ramen för den egna verksamheten, starta och genomföra TrT-stödgrupper för barn som flytt.

Metoden fokuserar på tekniker som syftar till att hjälpa barnen hantera traumatiska minnen genom inslag såsom psykoedukation, avslappningsövningar, andningsövningar och imaginära tekniker. Interventionen bidrar till att barn och unga får strategier att förhålla sig till det som varit, hantera vardagen och må bättre här och nu.

Programmet är utvecklat av Children and War Foundation i Norge och har med goda resultat använts för traumadrabbade barn och ungdomar i ett antal länder som drabbats av katastrofer och konflikter. TrT har utvärderats i tidigare internationella studier. Sedan hösten 2016 har metoden, som del i ett svenskt forskningsprojekt på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, testats i olika verksamheter som arbetar med ensamkommande barn, främst i Uppsala-området.

Resurskrav för genomförande av TrT

För att lyckas genomföra gruppstödet krävs att verksamheten avsätter rätt resurser. Det krävs två gruppledare för att hålla grupp. Av erfarenhet vet vi också att gruppstöd kräver mer tid än vad många tror. Det är framförallt målgruppsrekryteringen som kräver mycket arbete. Arbetet kräver 20 % av en heltid per gruppledare för förberedelsearbete, rekrytering, genomförande, uppföljning och efterarbete.