De yngsta barnen och deras familjer som är i behov av kompensatoriskt stöd – del 2

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 2 maj 2023, kl 13:00 - 14:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt deltagande - webbinariet finansieras inom ramen för överenskommelse med staten
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Seminariet riktar sig till dig som ansvarar för eller arbetar inom verksamheter som möter de yngsta barnen, t.ex. barnhälsovård, socialtjänst, förskola, öppen förskola, vårdcentral.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Seminarietillfälle 2: Tidig upptäckt av yngre barn och föräldrar som behöver stöd av socialtjänsten, anmälningsskyldigheten och socialtjänstens uppdrag efter en orosanmälan

Under de första åren i ett barns liv läggs grunden för deras fortsatta utveckling och hälsa. En trygg och stimulerande miljö under den här perioden kan bidra till att ge barn en bra start i livet. Barns olika uppväxtvillkor påverkar deras förutsättningar till hälsa och utveckling. Att stödja och stärka möjligheten för alla barn att, utifrån sina livsvillkor, utveckla sina kognitiva, emotionella, sociala och fysiska förmågor bidrar till ökad jämlikhet i hälsa. Tidiga kompensatoriska insatser kan främja en positiv utveckling och förebygga en negativ.

För att sprida kunskap och dela erfarenheter av arbete med kompensatoriska insatser till de yngsta barnen genomför SKR under våren 2023 en seminarieserie i tre delar. Det andra seminariet handlar om tidig upptäckt av barn och föräldrar som kan vara i behov av stöd från socialtjänsten, samverkan med socialtjänsten, anmälningsskyldigheten och vad som händer på socialtjänsten när en orosanmälan kommer in.

Webbsändningen finns inspelad men den är inte textad och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.

Program

Om hur samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst hjälper barn och föräldrar, och om vikten av strukturerade metoder för att upptäcka barn som far illa eller riskerar att fara illa.
Sara Heimdal, Region Sörmland

Våga se, våga agera! Så här arbetar vi med kompetensutveckling för personalen inom förskolan i Stenungssund.
Päivi Svensson, rektor förskola
Sofie Fredriksson, förskollärare
Emma Wallros, socialsekreterare
Caroline Ivarsson, socialsekreterare

När en orosanmälan kommer till socialtjänsten – vad händer sedan?
Monika Berg, enhetschef vid socialtjänsten i Örebro

Kunskapsstöd för dig som har anmälningsskyldighet
Johanna Nilsson, Socialstyrelsen