Temadag om rättspsykiatri 2017

Datum: 26 oktober 2017, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting
Plats: Piperska muren
Målgrupp: Verksamhetsledare, chefer, politiker, personer som arbetar med forskning och utvecklingsfrågor.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

I betänkandet från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52) som beskrivs ett ökat behov av kunskapsstyrning inom rättspsykiatrin, för att åstadkomma en evidensbaserad praktik där kvalitetssäkrad kunskap sprids och används samtidigt som icke evidensbaserade eller skadliga metoder rensas ut.

Med utgångspunkt i det så har det också fattats beslut om flera olika regeringsuppdrag kring kunskapsläget och vårdens innehåll, patienternas delaktighet vid tvångsvård.

Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har också arbetat med området vårdens innehåll på flera olika sätt. Dagen erbjuder ett flertal seminarier där de olika insatserna och dess resultat redovisas utifrån olika perspektiv.

Material från dagen

Kartläggning av Rättspsykiatrin 2017

Zophia Mellgren och Frances Hagelbäck Hansson, Sveriges Kommuner och Landsting

Vetenskapsrådets kartläggning av den rättspsykiatriska forskningen

Frida Mowafi, Vetenskapsrådet

SBU:s kartläggningar av den rättspsykiatriska vården

Monica Hultcrantz, Mikael Nilsson och Alexandra Snellman, SBU – Statens beredning för Social och medicinsk utvärdering

Rättspsykiatrin i siffror

Martin Rödholm Sveriges Kommuner och Landsting och Malin Lotterberg, Rättspsykiatrin, Region Örebro

Aktuellt från brukarorganisationerna – hur arbetar de med området rättspsykiatri?

Kjell Broström Jansson NSPH – Nationell Samverkan Psykisk Hälsa,

Anna Quarnström RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Jenny Jentzsch och Per Sternbeck Riksföreningen PAR – Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin

Aktuellt för rättspsykiatrin – rapport från det nationella perspektivet

Mikael Malm Sveriges Kommuner och Landsting

Elizabeth Åhsberg Socialstyrelsen.

Panelsamtal på temat innehållet i den rättspsykiatriska vården – jämlik vård, delaktighet, evidensbaserade arbetssätt och metoder

Moderator: Ing-Marie Wieselgren, Nationell psykiatrisamordnare Sveriges Kommuner och Landsting

Medverkande; Kerstin Evelius, Socialdepartementet Zophia Mellgren, SKL, Elizabeth Åhsberg, Socialstyrelsen, Frida Mowafi Vetenskapsrådet, Jenny Jentzsch PAR, Camilla Skåån, Kvalitetsregistret RättspyK