Samtal om livsfrågor i grundskolan – varför, när och hur?

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 13 september 2022, kl 14:00 - 17:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt, webbinariet finansieras av medel från överenskommelsen mellan regeringen och SKR för psykisk hälsa och suicidprevention
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Beslutsfattare, rektorer, pedagoger, elevhälsoteam, fritidspersonal och andra intresserade som arbetar med barn och unga

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Program

14.00 – 14.15 Inledning och välkomstord

Om Kraftsamling för psykisk hälsa och delarenan ”Meningsskapande i vår tid”.

Eva Wikman, sammankallande i delarenan ”Meningsskapande i vår tid”

Martin Rödholm, Uppdrag Psykisk Hälsa SKR

14.15 – 14.45 Rätten att slippa tänka själv – olika sätt att möta barns livsfrågor

Föreläsningen tar utgångspunkt i pedagogisk forskning om barns existentiella frågor och önskan om alla barns rätt till en ”vuxengaranti”, att inte behöva stå själv i mötet med de livsfrågor som tränger sig på. Exempel ges på några olika inriktningar och metoder.

Liza Haglund, filosofie doktor, lektor i pedagogik, Södertörns högskola

14.45 – 15.15 Gemensamma undersökningar av ”de stora frågorna”

Filosofiska samtal för dialogisk kompetens och tröst i att ”inte veta” tillsammans. Presentation av filosofiska samtal. Övning ”svåra frågor” i breakout rooms, om deltagarantalet tillåter.

Tulsa Jansson, filosofisk praktiker, ordförande i ideella föreningen SSFP

15.15 -15.25 Paus

15.25 – 16.05 Existentiella samtal i grundskolan bland elever med olika kulturell och religiös bakgrund

I föreläsningen presenteras forskningsresultat om hur eleverna i åk 5 med olika kulturell och religiös bakgrund upplever existentiella samtal. Lärarerfarenheter av undervisning om existentiella teman presenteras. Dessutom delges några preliminära resultat från utvärderingen av organisationen SEE-Learning Sveriges projektet om ”Social, emotionell och etisk inlärning” i grundskolan.

Åsa Schumann, doktor i religionspsykologi, legitimerad lärare

16.05 – 16.25 Panelsamtal med föreläsarna

Diskussion och möjlighet till frågor.

Moderator: Christina Lloyd, doktor i religionspsykologi, legitimerad psykoterapeut

16.25 – 16.45 Samtal om livsfrågor i grundskolan – Varför, när och hur?

Reflektioner och summering av dagens föreläsningar.

Ann Pihlgren, forskningsledare, filosofie doktor

16.45 – 17.00 Avslutning

Webbsändningen finns inspelad men den är inte textad och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.

Relaterat material