Samtal om livsfrågor i grundskolan – praktisk tillämpning

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 31 oktober 2023, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt, seminariet bekostas av statliga medel i överenskommelse med SKR
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Beslutsfattare, rektorer, pedagoger, arbetslag i skolor, elevhälsoteam, fritidspersonal och andra intresserade som arbetar med barn och unga.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa följer upp förra årets seminarium om livsfrågor i grundskolan. Detta webbinarium presenterar verktyg för praktiskt tillämpning under tre workshops.

Innehåll

Inom ramen för SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar delarenan ”Meningsskapande i vår tid” för att synliggöra hur den existentiella hälsan ingår som en naturlig del av den psykiska hälsan. Delarenan anordnade i fjol ett webbinarium med titeln ”Samtal om livsfrågor i grundskolan – varför, när och hur?”

Delarenan följer nu upp detta med ett webbinarium om praktisk tillämpning för att ge skolpersonal verktyg för att arbeta med de här frågorna. Under webbinariet kommer det att vara tre olika workshops. Rekommenderas att arbetslag på skolorna samsas om en uppkoppling, så att man kan diskutera tillsammans på plats, men enskilda deltagare är givetvis också välkomna.

Program

Inledning och välkomstord
Om Kraftsamling för psykisk hälsa och delarenan ”Meningsskapande i vår tid”.
Kerstin Evelius, sektionschef, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR
Eva Wikman, sammankallande i delarenan ”Meningsskapande i vår tid”

Skolan som hälsofrämjande arena för lärande, utveckling och välmående
Eva Dahl, kommundirektör och före detta skolchef

Barns existentiella frågor och hur de bäst kan ges plats och bemötas i skolan
Föreläsningen tar utgångspunkt i forskning om barns existentiella frågor. För tillitsfulla relationer, och för att undervisningen skall upplevas som meningsfull och i förlängningen stärka elevernas självkänsla och psykiska hälsa, måste arbetsformer och val av innehåll beröra eleverna. De måste ges möjlighet att samtala om, utforska, ifrågasätta, analysera och granska viktiga områden själva och tillsammans.
Åsa Schumann, doktor i religionspsykologi, legitimerad lärare
Ann Pihlgren, forskningsledare, filosofie doktor

Workshop 1 – Filosofiskt samtal
Introduktion Tulsa Jansson, filosofisk praktiker, ordförande i ideella föreningen SSFP
Jonathan Clinton, filosofie magister i pedagogik
Johan G:son Berg, filosofie magister i teoretisk filosofi

Workshop 2 – Samtal om existentiella frågor i klassrummet
Åsa Schumann

Workshop 3 – Sokratiskt samtal
Ann Pihlgren

Sammanfattning och återkoppling
Diskussion och möjlighet till frågor.
Christina Lloyd, doktor i religionspsykologi, legitimerad psykoterapeut

Relaterat material

Ta del av webbsändningen i efterhand

Webbsändningen finns inspelad men den är inte textad och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.