Riskorienterat arbetssätt – analysutbildning för controller och projektledare

Förbättra den psykosociala arbetsmiljön
Datum: 13 december 2023, kl 09:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: 6000 kr exkl moms
Plats: Webbinarium på plattformen Microsoft Teams
Målgrupp: HR-analytiker, HR-controller, HR-chefer, HR-strateger, HR-partner, HR-specialister, HR-experter och HR-konsulter i kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Mer information och anmälan

En fördjupningsutbildning i riskorienterat arbetssätt för HR-controller, HR-analytiker samt projektledare med övergripande ansvar för att införa, organisera och följa upp ett riskorienterat arbetssätt inom organisationen.

Innehåll

Det är viktigt att tidigt fånga upp medarbetare i risk för sjukskrivning och ge stöd för att förhindra långvarig sjukfrånvaro. I denna utbildning går vi igenom en process för hur man kan arbeta för att hitta dessa medarbetare tidigt och tillsammans med chefen ge dessa medarbetare ett anpassat stöd. Vi diskuterar olika insatser och stöd till medarbetare som har risk för sjukfrånvaro. Utbildningen inkluderar praktiska tips kring hur man kan lägga upp arbetet i praktiken och diskussion kring fallbeskrivningar.

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till organisationer som har deltagit i introduktionsutbildning och/eller fördjupningsutbildning inom riskorienterat arbetssätt och planerar att fortsätta arbetet. Utbildningen vänder sig till personer som arbetar som HR-controller, analytiker eller på annat sätt arbetar med statistik kring sjukfrånvaro och som är tänkta att genomföra den uppföljning som är nödvändig för att arbeta riskorienterat. Utbildningen riktar sig också till projektledaren som håller ihop arbetet med riskorienterat arbetssätt. Vi rekommenderar starkt att båda dessa roller går utbildningen tillsammans vid samma tillfälle.

Förkunskapskrav

Förutom genomgången introduktionsutbildning räknar vi med att du har kunskap om hur arbetet är organiserat på er HR-avdelning och vilka olika system som används inom er egen HR-organisation för att följa upp och analysera verksamheten.

Program

09.00-10.00 Grunderna inom riskorienterat arbetssätt
En kondenserad genomgång av grunderna och de centrala momenten inom detta arbetssätt. Denna timme är i första hand till för dig som inte har genomgått introduktionsutbildning eller annan likvärdig introduktion till riskorienterat arbetssätt, eller behöver en repetition.

10.00-12.00 Nödvändig uppföljning för att arbeta riskorienterat
Vilka aktiviteter är nödvändiga kopplat till uppföljning inom riskorienterat arbetssätt? Vi går igenom arbetssätt för att med hjälp av statistik hitta de arbetsplatser och medarbetare som är i störst behov av stöd. Det blir en genomgång steg för steg av begrepp, aktiviteter och arbetssätt och exempel på rapporter som kan vara hjälpsamma att ta fram till exempelvis en ledningsgrupp. En viktig del i utbildningen är också praktiska övningar med möjlighet att testa att ta fram de tänkta underlagen och att prova SKR:s olika stödverktyg.

12.00-13.00 Lunch

13.00-16.00 Behovsanalys, effektutvärdering och ett ”systematiskt helhetsgrepp” kring uppföljning
Hur kan uppföljning bli ett mer strategiskt verktyg när det gäller att beskriva behov på arbetsplatserna och att följa upp att de insatser som görs ger effekt? På utbildningen går vi igenom hur man kan arbeta med behovsanalys, effektutvärdering samt tips och tricks kring ett effektivt arbete med uppföljning. Vi pratar också om alternativ för att förstärka sitt totala arbete med uppföljning av sjukfrånvaro och dess konsekvenser på kostnader och kompetensförsörjning. Utbildningen inkluderar praktiska tips kring hur man kan lägga upp arbetet i praktiken, diskussion och erfarenhetsutbyte.

Bakgrund

SKR har utifrån forskning om sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner och fem regioner genomfört ett utvecklingsarbete som fått positiva effekter på sjukfrånvaron. Det har resulterat i en rapport från pilotprojektet, en metodhandbok och några utbildningar om hur ni kan arbeta utifrån ett riskorienterat arbetssätt. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro och bidra till friska arbetsplatser.

Några viktiga resultat från utvärderingen av pilotstudien i två regioner är att medarbetare och chefer var nöjda med arbetssättet samt att det också har lett till lägre sjukfrånvaro och minskade kostnader. Riskorienterat arbetssätt är på många vis en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och är utformat för att fungera i både kommuner och regioner.