Remisskonferens God tvångsvård (SOU 2022:40)

Tvångsvård
Datum: 24 oktober 2022, kl 13:00 - 15:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Befattningshavare i kommuner och regioner som har fått i uppdrag att besvara remissen. Även andra personer i kommuner och regioner som är intresserade är välkomna att delta.

SKR bjuder in till en remisskonferens om betänkandet SOU 2022:40 God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.
Inbjudan riktar sig till de regioner och kommuner som valts ut som remissinstanser.

Utredningen (S 2021:02) om vissa tvångsvårdsfrågor har haft i uppdrag (dir. 2021:36) att göra en översyn av ett antal frågor i syfte att ytterligare stärka barnrättsperspektivet,
rättssäkerheten och säkerheten i vården för personer som tvångsvårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV).

De förslag som utredningen lägger fram kommer att innebära organisatoriska utmaningar för den specialiserade psykiatriska vården för såväl barn som vuxna. Remisstiden går ut den 6 december 2022.

Relaterat material