Psykisk ohälsa och arbetsliv

Förbättra den psykosociala arbetsmiljön
Datum: 14 mars 2018
Organisatör: Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 900 kronor exklusive moms
Plats: Uppsala Konsert och Kongress
Målgrupp: Alla intresserade

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Välkommen till en dag på temat Psykisk ohälsa och arbetsliv. Psykisk ohälsa är något som påverkar oss alla och är ett växande problem i vårt samhälle. Det är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och många med psykisk ohälsa lämnas utanför arbetsmarknaden.

Samtidigt har många sektorer stora rekryteringsbehov, och många bristyrken återfinns i välfärdssektorn. Det finns arbetssätt, metoder och strategier att komma vidare – stöd till chefer och medarbetare och vägar från bidrag till arbete för dem som stått utanför. Hur jobbar vi tidigt för att förebygga och förhindra, och hur arbetar vi för att bättre inkludera personer med psykisk ohälsa på arbetsplatsen?

Programpunkten Psykisk hälsa i arbetslivet är en del av Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2018 som anordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Program

13.00 – 13.30 Registrering

13.30 – 13.50 Välkommen och inledning – vad är psykisk ohälsa?
Ing-Marie Wieselgren, Nationell samordnare psykiatrifrågor – SKL

13.50 – 14.20 SEAM – Stöd till chefer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen
Lunds Universitet har utvecklat ett kunskaps- och rehabiliteringsstöd till chefer som just
nu utvärderas. Annika Lexén, doktor i medicinsk vetenskap, Lunds Universitet

14.20 – 14.50 Använd kompetensen rätt – nya sätt att organisera arbetet i kommunen
Vem gör vad i kommunala verksamheter, och kan vi tänka nytt så att fler ges möjlighet
att dela på jobben? Maria Cederskär, HR-strateg – Örebro kommun

14.50 – 15.30 Mångfald på arbetsplatsen
Hur gör vi för att skapa ett hållbart arbetsliv som passar för fler? Representanter från
näringslivet och ideell sektor. Pia Torstensson – Telenor, Anna Samuelsson – IKEA,
Anna Norrman – Riksförbundet Attention

15.30 – 16.00 Kaffe

16.00 – 16.20 Fler vägar in – Breddad Rekrytering
Att lösa kompetensförsörjningsbehoven i välfärden genom avlastande tjänster. Pågående
ESF-projekt hos SKL. Christin Granberg-Norberg, utredare – SKL

16.20 – 16.50 Stöd till tidiga insatser för minskad sjukfrånvaro
Sedan 2011 har andelen sjukfall i psykiatriska diagnoser ökat med 111%. Som arbetsgivare
är det viktigt att agera tidigt. Hur ser sjukfrånvaromönstren på arbetsplatser ut, vilka
riskfaktorer som finns och vad kan du som arbetsgivare göra för att minska sjukfrånvaron
och hålla den på en låg och stabil nivå? Rickard Bracken, projektledare – Uppdrag Psykisk
Hälsa

16.50 – 17.20 Från bidrag till arbete – vad gjorde det möjligt?
Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som gått från bidrag till egen försörjning
och ”riktiga jobb” – vilka faktorer var stödjande? Ambassadörer från riksförbundet Hjärnkoll