Musik som medicin – mätbarhet och möjligheter

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 17 april 2024, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: Beslutsfattare, chefer, strateger, utförare och medarbetare inom folkhälsa, vård, omsorg och hållbarhet, samt alla andra som är nyfikna på musikens betydelse för vårt välbefinnande.

Under detta webbinarium får vi lyssna till konkreta exempel på hur vi genom beprövad erfarenhet och på vetenskaplig grund kan använda musik inom vård och omsorg på vägen mot både fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa.

I en tid när samhället i stort och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar är det allt fler som börjar upptäcka sambandet mellan kultur, hälsa, välbefinnande och se det som en viktig resurs för att både lindra och förebygga sjukdom, ensamhet och psykisk ohälsa. Många av oss har nog någon egen stark musikupplevelse och ser musik som rogivande eller uppiggande, men kanske samtidigt som något svårfångat och svårmätbart. Vetenskapliga studier visar på musikens unika förmåga att beröra och engagera, skapa trygghet, mening och hjälpa oss att öppna upp.

Hur kan vi bli bättre på att ta tillvara på värdet och effekterna av musiken och kultur? Vilka möjligheter öppnar kulturen som en mätbar del av arbetet med hälsa och välmående? Är till och med musik och kultur en avgörande del för att bygga friska och hållbara samhällen?

Vid det webbsända seminariet får du ta del av något av allt det som är på gång inom kultur och hälsa både på nationell, regional och lokal nivå. Vi får lyssna till konkreta exempel på hur vi, ibland med små medel, genom beprövad erfarenhet och på vetenskaplig grund kan använda musik inom vård och omsorg på vägen mot både fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa.

Seminariet arrangeras av SKR och delarenan Meningsskapande i vår tid som lyfter de existentiella frågorna och meningsskapandets betydelse för hälsan.

Program

09:00 Välkomna
Jesper Ekberg, sektionen för folkhälsa och psykiatri, SKR.
Pia Litzell Berg, leg.psykoterapeut, moderator, delarenan Meningsskapande i vår tid.

09:10 En nationell strategi för kultur och hälsa!?
Sambandet mellan kultur och hälsa lyfts på olika sätt runtom i Sverige och i slutet av februari 2024 publicerade Folkhälsomyndigheten litteraturöversikten ”Kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande”. Vad har hänt sedan SKR:s webbinarium ”Musik som medicin” i mars 2023 och vilka är vägarna framåt?
Jonas Engström, kurs- och körledare, initiativtagare ”Musik som medicin”
Grete Fochsen, medicine doktor och utredare på Folkhälsomyndigheten

09:30 Den hållbara hjärnan – en vetenskaplig väg till ett friskare liv
Hur vi mår börjar (och slutar) i hjärnan. Men den är inte statisk utan formbar och påverkas av vad vi omger oss med. Forskningen visar tydliga positiva effekter av att musicera som spänner från livets början till slut, på allt från fysisk hälsa till psykiskt välbefinnande, på individ och gruppnivå. Dessutom visar studier att musikspelande utvecklar hjärnan på ett sätt som i sin tur främjar lärande och välmående.
Sissela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet och författare till bl.a. Distraherad och Hälsosegrar – den vetenskapliga vägen till ett friskare liv

09:55 Jo, doktorn, det var en sak till …
Hälso- och sjukvård handlar alltid om att möta människor i sårbara situationer. I boken lyfter Viktor både den medicinska och mänskliga delen i läkaryrket. Hur skulle musik och kultur i all enkelhet kunna skapa kontaktytor och mer harmoniska sjukhusmiljöer?
Viktor Bergendal, författare, specialist i allmänmedicin och ST-läkare i geriatrik, MAVA Helsingborg      

10:05 Musiken som kommunikation och resurs genom hela livet
Katarina Lindblad och Pernilla Hugoson berättar om hur musikterapi kan öka välbefinnandet hos både de allra minsta och personer i livets slut; lugna barn och föräldrar på neonatalavdelningar och vara en viktig resurs i arbetet med demens och i palliativ vård.
Katarina Lindblad, musikterapeut, fil. dr i musikvetenskap/musik och hälsa. Universitetslektor på Institutt for musikk, NTNU Trondheim.
Pernilla Hugoson, musikterapeut, Neonatalvårdssektionen Sachsska barn och ungdomssjukhuset, fil. mag., doktorand (Jyväskylä University, Karolinska Institutet, Sophiahemmet)

10:45 Paus

11.00 Är Kultur på recept Regionernas recept på kultur?
Arbetet kring kultur och hälsa sker inom de flesta regioner, men det ser väldigt olika ut.
Hur används dessa resurser på ett samhällsekonomiskt sätt
Var finns de goda exemplen och vilka är utmaningarna med ”Kultur på recept”?   
Broula Barnohro Oussi,
strateg, Kompetenscentrum Kultur och Hälsa i Region Stockholm
Paula Bergman, doktorand inom Välfärd- och socialvetenskap vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd, Jönköping University
Maria Linderström, utvecklingsledare, Enheten för hälsa och vårdutveckling, Region Östergötland

11:30 Utbildad för Kulturunderstödd vård och rehabilitering?
Allt fler rapporter och studier lyfter fördelarna med den kulturunderstödda vården.
Hur kan den bli en naturlig del av vårdutbildningen, både teoretiskt och praktiskt?
Louise Eulau, PhD i musikvetenskap, leg ssk intensivvård, studierektor Sophiahemmet högskola

11.45 Frågor och avslutning
Pia Litzell Berg, moderator

12.00 Slut

Inspelning

Webbsändningen finns inspelad men den är inte textad och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.